Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.11.2016

Zwrot kosztów podróży służbowej osobom innym niż radny gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Śląskiego niedopuszczalne jest, aby w uchwale w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowej rozszerzyć krąg podmiotów, którym przysługiwałby taki zwrot, o inne podmioty niż radni.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.465.2016 z dnia 5 października 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził w całości nieważność uchwały rady miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotów kosztów podróży służbowej.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. dokonała na podstawie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym zmiany ww. uchwały, wprowadzając tym samym możliwość zwrotu kosztów podróży służbowych członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej Miasta, Miejskiej Rady Seniorów i członkom jednostek pomocniczych.

Po dokonaniu analizy zapisów ww. uchwały Wojewoda Śląski uznał, że narusza ona art. 25 ust. 4 i ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym, § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy oraz art. 7 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, które mają za zadanie pełnić funkcję rekompensacyjną w razie poniesienia kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego oraz ewentualnych utraconych dochodów, jakie radny mógłby uzyskać, gdyby nie wykonywał mandatu. Stosownie do powyższego, wskazany przepis odnosi się jedynie do radnych. Jednocześnie Wojewoda Śląski podkreślił, że ww. przepis nie uprawnia organu stanowiącego gminy do podjęcia takiej uchwały, która nadawałaby prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej członkom Młodzieżowej Rady Miasta czy Miejskiej Radzie Seniorów.

W odniesieniu do przyznania zwrotu kosztów podróży służbowych członkom jednostek pomocniczych, organ nadzoru wskazał, że art. 37b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje kompetencję radzie gminy do ustanowienia zasad, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Na mocy ww. uchwały, takie prawo przyznano jednakże „członkom jednostek pomocniczych”, a nie członkom organów wykonawczych jednostek pomocniczych, do czego uprawnia przywołany przepis ustawy.

Jednocześnie Wojewoda Śląski wskazał, że w przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest definicji legalnej wyrażenia: „podróż służbowa”, jednak na gruncie przepisów samorządowych z tym pojęciem można spotkać się m.in. w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Stosownie do § 1 ww. rozporządzenia „podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady”. Okoliczności wykonywania zadania oraz możliwość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w stosunku do wiceprzewodniczącego wybranego przez radę gminy. Zachodzi więc wątpliwość, kto miałby być uprawniony do wykonywania ww. czynności względem np. Młodzieżowej Rady Miasta.

W opinii Wojewody Śląskiego, biorąc pod uwagę powyższe, niewątpliwym jest, że rada gminy, podejmując kwestionowaną uchwałę, w sposób istotny naruszyła art. 25 ust. 4 i ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym, § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy oraz art. 7 Konstytucji RP. Organ nadzoru na podstawie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym uznał takie działania jako wystarczającą przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi