Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.11.2016

Zasady prowadzenia wspólnej obsługi gminnych instytucji kultury

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Wojewoda Lubelski orzekł, iż niedopuszczalne jest określenie w uchwale rady gminy, iż gminna instytucja kultury jest jednostką obsługiwaną.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.283.2016 Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Gminy Szastarka z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym lub założycielskim jest Gmina Szastarka.

W przedmiotowej uchwale określono, iż wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną dla jednostek obsługiwanych - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce oraz Gminnego Centrum Kultury w Polichnie - będzie prowadził (jako jednostka obsługująca) Urząd Gminy w Szastarce. Przewidziano również opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz wskazano na dzień 15 lipca 2016 r. jako termin wejścia uchwały w życie.

Wojewoda Lubelski stwierdził, iż przepisy ustawy o samorządzie gminnym [dalej jako u.s.g.] nie ustanawiają kompetencji do podjęcia wskazanej powyżej uchwały. Rada gminy może bowiem określić w drodze uchwały jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym jedynie wobec jednostek organizacyjnych wskazanych w art. 10a pkt 1 u.s.g. (czyli jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych).

Natomiast gminne instytucje kultury, wskazane art. 10a pkt 2 u.s.g., mogą przystąpić do wspólnej obsługi jedynie na podstawie porozumień zawartych z jednostką obsługującą, określonych w art. 10 b ust. 3 u.s.g (po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi). Przedmiotowe porozumienia powinny określać również zakres wspólnej obsługi. Oznacza to, iż o przystąpieniu do wspólnej obsługi gminnych instytucji kultury (oraz innych gminnych osób prawnych wskazanych w art. 10a pkt 3 u.s.g.) nie decyduje rada gminy a sama instytucja kultury. Wojewoda wskazał, iż zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce, jak i Gminne Centrum Kultury w Polichnie są wyposażonymi w osobowość prawną instytucjami kultury, wpisanymi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Szastarka.

Należy zgodzić się z zasadniczymi tezami postawionymi przez Wojewodę. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej [dalej jako u.o.p.d.k.], jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 u.o.p.d.k., instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Art. 14 ust. 3 u.o.p.d.k. stanowi natomiast instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

Art. 10b ust. 1 u.s.g. ustanawia kompetencję do podjęcia uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jednakże, z lektury art. 10b ust. 2 u.s.g. wyraźnie wynika, iż przedmiotowa kompetencja nie obejmuje gminnych instytucji kultury. Te ostatnie mogą przystąpić do wspólnej obsługi tylko na podstawie porozumień zawartych z jednostkami obsługującymi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi.

Organ nadzoru nie zajął się natomiast problematyką publikacji uchwał określających jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w dzienniku urzędowym. Warto jednak wskazać, iż w innych rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewoda Lubelski uznał, iż uchwały określające jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres wspólnej obsługi nie podlegają publikacji w dzienniku urzędowym (zob. Charakter prawny uchwał w sprawie CUW).       

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST