Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.11.2016

JST będą mogły współfinansować realizację inwestycji przy drogach krajowych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający JST współfinansowanie realizacji inwestycji drogowych.

Powyższy projekt, który trafił do Sejmu dnia 3 listopada 2016 r. oprócz tego, że – jak już powyżej wskazano – dotyczy wprowadzenia możliwości przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych, np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych, ma również na celu wprowadzenie możliwości wydawania, rozpowszechniania lub rekomendowania przez ministra właściwego do spraw transportu, wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Łącznie przedłożony projekt przewiduje, oprócz zmian w ustawie o drogach publicznych, również odpowiednie zmiany w ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz ustawie o finansach publicznych.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, projektowane przepisy mają na celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie możliwości współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego a m.in. Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych w przypadku, gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem realizacji danej inwestycji drogowej. W tym celu proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, który ma stanowić: „Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy  dróg  mogą  zawierać  także  porozumienia  w  sprawie  finansowania  albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Proponowane zmiany w ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (nowy ust. 6 w art. 3 ustawy) oraz ustawie o finansach publicznych (nowy ust. 3 w art. 216 ustawy), będące konieczną konsekwencją zmian wprowadzanych do przepisów ustawy o drogach publicznych mają natomiast na celu doprecyzowanie możliwości przekazywania przez samorządy środków finansowych innym zarządcom dróg.

Projektowane zmiany są również konsekwencją zgłaszanych przez regionalne izby obrachunkowe wątpliwości co do możliwości – w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa – udzielania dotacji przez JST organom administracji rządowej.

Jednocześnie wskazać należy, że projektowane przepisy – jak wskazują projektodawcy – wychodzą naprzeciw postulatom formułowanym przez samorządy, dotyczącym jednoznacznego przepisu wskazującego możliwość realizacji inwestycji uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych. Projekt został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Drugą zmianą, którą zamierzają wprowadzić projektodawcy przedłożonym projektem, jest wprowadzenie możliwości wydawania, rozpowszechniania lub rekomendowania przez ministra właściwego do spraw transportu wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. W tym celu proponuje się dodanie do art. 17 ustawy o drogach publicznych ust. 3 i 4. Ustęp 3 ma stanowić, że „Minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, w formie opracowań, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu”. W ust. 4 natomiast proponuje się jednoznaczne wskazanie, że „Wzorce i standardy, o których mowa w ust. 3, są stosowane dobrowolnie”.

Przed wniesieniem projektu do Sejmu, od lipca 2016 r. prace nad jego treścią trwały w Rządowym Centrum Legislacji. Obecnie projekt oczekuje w Sejmie na nadanie mu numeru druku i skierowanie go do dalszych prac legislacyjnych. Wnioskodawcy proponują przy tym, aby projektowana ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj