Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.11.2016

Pierwsze WPGO zakwestionowane przez wojewodę

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego niedopuszczalnym jest, aby uchwalając wojewódzki plan gospodarki odpadami, nie uchylić poprzedniego WPGO.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wojewoda orzekł nieważność uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji ”Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”.                                            

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” [dalej: uchwała].

Podstawą prawną, która reguluje stanowienie ww. aktu jest art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach oraz art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W §1 uchwały, organ uchwałodawczy województwa przyjął, że „uchwala się aktualizację Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały”. W § 2 uchwały, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego powierzył wykonanie uchwały Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, natomiast w § 3 wskazał, że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Wojewoda Świętokrzyski zakwestionował zgodność powyższej uchwały z prawem. Organ nadzoru w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego wskazał, że uchwała sejmiku województwa w sposób istotny narusza prawo, tj. §82 i §86 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” [dalej: ZTP]. Wojewoda podkreślił, że na skutek podjętej uchwały w obiegu prawnym występują dwa plany gospodarki odpadami, jeden przyjęty uchwałą z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz drugi przyjęty uchwałą z dnia 27 lipca 2016 r. – w uchwale, w której brak bowiem przepisu uchylającego. Ponadto dodał, że z powyższych przepisów ZTP wynika reguła zakazu stosowania derogacji milczącej oraz nakazu stosowania derogacji wyraźnej.

Co ważne, przepisy te stanowią o tym, że zmiana (nowelizacja) aktu normatywnego polega na:

 • uchyleniu niektórych jego przepisów,
 • zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu
 • dodaniu do niego nowych przepisów.

Nie może natomiast polegać na tym, że dawny akt prawny zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana).

§86 ZTP wyraża najważniejszą zasadę dotyczącą przepisów zmieniających i bezpośrednią, zgodnie z którym „stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych

 Organ nadzoru wskazał również na poglądy przedstawicieli doktryny mówiące, że derogacja wyraźna polega na precyzyjnym wskazaniu uchylanych przepisów, przy czym z uwagi na pewność i jasność porządku prawnego informacja o utracie mocy prawnej aktu normatywnego winna następować w takim samym trybie, jak ogłoszenia o jego wejściu w życie.

Wojewoda zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw sejmik województwa zobowiązany był zaktualizować i uchwalić wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z tej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2016r., natomiast kwestionowana przez Organ nadzoru uchwała została podjęta w dniu 27 lipca 2016 r. W niniejszej sprawie organ uznał, że powyższe działanie sejmiku województwa stanowiło naruszenie prawa, jednakże nie mającego charakteru istotnego.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj