Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.10.2016

Urząd gminy jako centrum usług wspólnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Urząd gminy może zostać wskazany przez radę gminy jako jednostka obsługująca, zapewniająca wspólną obsługę w określonym zakresie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Urząd gminy może zostać wskazany przez radę gminy jako jednostka obsługująca, zapewniająca wspólną obsługę w określonym zakresie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość fakultatywnej organizacji wspólnej obsługi:

 1. jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 2. gminnych instytucji kultury,
 3. innych zaliczanych do sektora finansów publicznych gminnych osób prawnych, utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Obsługa ta może w szczególności obejmować sprawy administracyjne, finansowe i organizacyjne.

Ustawodawca pozostawia organom gminy decyzję co do wyboru modelu organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługę mogą bowiem prowadzić:

 1. urząd gminy,
 2. inna jednostka organizacyjna gminy,
 3. jednostka organizacyjna związku międzygminnego,
 4. jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego.

Na tle powyższej regulacji szczególnie intersującą formułą zdaje się być powierzenie wspólnej obsługi urzędowi gminy, który jest szczególną gminną jednostką organizacyjną, powstałą z mocy ustawy. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Podkreślić należy, iż wybierając przedmiotowy model wspólnej obsługi centrum usług wspólnych (a więc jednostką obsługującą) staje się cały urząd gminy, nie zaś jego pojedyncza komórka organizacyjna (referat, biuro, wydział). Rozwiązania szczegółowe w tym zakresie określa w całości wójt. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. W konsekwencji brak jest przeszkód prawnych, aby wójt w przedmiotowym zarządzeniu powierzył zadania związane ze wspólną obsługą jednostek obsługiwanych dotychczasowym komórkom organizacyjnym lub pojedynczym stanowiskom (np. kadrom, księgowości, informatykowi, radcy prawnemu). Możliwe jest także stworzenie odrębnej komórki organizacyjnej, zajmującej się wyłącznie wspólną obsługą jednostek obsługiwanych, jednakże nawet w takim zakresie CUWem nadal pozostaje urząd gminy jako całość.

Konsekwencją powyższego modelu jest to, iż kierownikiem jednostki obsługującej (CUW) jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Fakt ten ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kierownik jednostki obsługującej (w analizowanym modelu – wójt) jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych stosowną uchwałą rady gminy, oczywiście o ile wspólna obsługa obejmuje zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Jednocześnie w takiej sytuacji, do wójta znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy art. 54 ust. 4-7 ustawy o finansach publicznych.

Bardziej skomplikowaną kwestią pozostaje określenie statusu prawnego głównego księgowego urzędu gminy. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych, zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 2, w jednostce obsługiwanej, nie zatrudnia się głównego księgowego. Analiza przedmiotowego przepisu prowadzić może do dwóch różnych wniosków. Pierwszy zakłada, iż w przypadku powierzenia urzędowi gminy wspólnej obsługi w zakresie zadań głównego księgowego, funkcję głównego księgowego względem jednostek obsługiwanych pełni główny księgowy urzędu gminy (który może, ale nie musi być jednocześnie skarbnikiem – głównym księgowym budżetu gminy). Druga z możliwych interpretacji zakłada, iż w urzędzie gminy obok głównego księgowego urzędu funkcjonuje inna osoba pełniąca funkcje głównego księgowego wobec jednostek obsługiwanych. Wobec braku orzecznictwa w tym zakresie, jak również stanowisk organów kontroli (zwłaszcza regionalnych izb obrachunkowych) nie sposób jednoznacznie przesądzić, która z powyższych interpretacji zostanie uznana za prawidłową. Zastosowanie pierwszej z nich wiąże się w praktyce z dużo mniejszym ryzykiem kwestionowania późniejszych działań. Drugie, z wydawać by się mogło dopuszczalnych rozwiązań, wiąże się w ryzykiem jego negacji w późniejszym okresie, a w konsekwencji z uznawaniem za wadliwe czynności podejmowanych przez osobę nie będącą głównym księgowym urzędu gminy.

Analizowany model wspólnej obsługi może sprawdzić się w szczególności w niewielkich jednostkach samorządu terytorialnego, w których już dotychczas pracownicy urzędu gminy realizowali określone zadania na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych (nie zawsze mając ku temu stosowną podstawę prawną). Model ten może się także sprawdzić w przypadku usług specjalistycznych, takich jak obsługa informatyczna czy obsługa prawna. Także w tym przypadku wspólna obsługa, obejmująca przedmiotowe obszary, od wielu lat świadczona jest na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych, pomimo braku ku temu jednoznacznych podstaw prawnych. W szeregu gmin radca prawny zatrudniany jest wyłącznie w urzędzie gminy, realizując jednocześnie usługi doradztwa prawnego na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. Przyjmując takie rozwiązanie nie ma przeszkód ku temu, aby wspólną obsługę w pozostałym zakresie (np. w zakresie księgowości czy rachunkowości) realizowała inna jednostka organizacyjna (np. jednostka budżetowa powołana wyłącznie w tym celu).

Wybór właściwego modelu działania, optymalnie odpowiadającego potrzebom i specyfice lokalnej konkretnej gminy, powinien być poprzedzony szczegółową analizą. Pozwoli to na wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Powyższe uwagi można odpowiednio odnieść do samorządowych centrów usług wspólnych, tworzonych na poziomie samorządu powiatowego i wojewódzkiego. W tym zakresie funkcje CUW może odpowiednio pełnić starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski.

Więcej na temat tworzenia i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych możecie Państwo przeczytać w artykułach opublikowanych dotychczas na naszym Portalu, z którymi można zapoznać się TUTAJ.

Zapraszamy również do zapoznania się z monografią, wydaną przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, której Autorami są prawnicy na stałe współpracujący z naszym Portalem, która dostępna jest TUTAJ.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj