Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.10.2016

Dopuszczalność nadania statutu urzędowi gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Podlaskiego w obecnie obowiązujących przepisach prawa brak jest podstawy do nadania urzędowi gminy statutu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-II.4131.152.2016.DM z dnia 29 września 2016 r. Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie statutu urzędu gminy.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały postanowiła o nadaniu urzędowi gminy statutu.

W toku prowadzonego postępowania nadzorczego Wojewoda Podlaski stwierdził, że przyjęcie przez radę gminy regulacji w powyższym zakresie pozbawione jest wymaganej podstawy prawnej. W konsekwencji nie istnieją, w obowiązującym systemie prawa, normatywne podstawy do nadania statutu urzędowi gminy.

W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał ponadto, że podstawą do nadania urzędowi gminy statutu nie jest również powoływany przez radę gminy w podstawie prawnej uchwały art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem urząd gminy nie jest jednostką budżetową. Jest to aparat pomocniczy organu wykonawczego, a więc zorganizowana struktura zapewniająca obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczna wójta gminy.

Wojewoda Podlaski zaznaczył przy tym również, że podstawą działania urzędu gminy jest regulamin organizacyjny, który nadawany jest przez wójta w drodze zarządzenia. Tym samym, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalne jest działanie rady gminy w tym zakresie. Przyjęcie bowiem, że urząd gminy jest jednostka budżetową, w stosunku do której dopuszczalne jest nadanie przez radę gminy jej statutu, oznaczałoby w konsekwencji, że rada gminy mogłaby również w każdej chwili zlikwidować urząd gminy.

Tym samym, Wojewoda uznał, ze uchwała rady gminy w sprawie statutu urzędu gminy przyjęta została z naruszeniem art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej – do których zalicza się również organy JST – działają na podstawie i w granicach prawa. Z uwagi na to, że w obecnie obowiązujących przepisach prawa bak jest odpowiedniego upoważnienia ustawowego do nadania urzędowi gminy statutu, organ nadzoru był zobowiązany do stwierdzenia nieważności kwestionowanej przez niego uchwały.

Kwestia dopuszczalności nadawania urzędowi gminy statutu była już niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych (na co zwrócił uwagę również Wojewoda Podlaski w ww. rozstrzygnięciu nadzorczym), które jednoznacznie przyjęły, że działanie takie jest niedopuszczalne (tak m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 marca 2013 r., sygn. IV SA/Gl 632/12 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2009 r., sygn. I SA/Kr 1078/09).

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST