Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.10.2016

Wątpliwości wokół gruntów „pod napięciem” - cz. I

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Opodatkowanie gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, wiąże się z wieloma wątpliwościami.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Opodatkowanie gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, wiąże się z wieloma wątpliwościami.

Niniejszy artykuł dotyczy jednej z nich - ustalenia podatku, jakim powinny być opodatkowane tego rodzaju grunty. 

Istota sporów w tego typu sprawach koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu, jaki podatek - leśny czy od nieruchomości powinien zapłacić podatnik. Wskazać trzeba, że na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe posadowiona jest infrastruktura należąca do innych podmiotów - przedsiębiorców energetycznych. Infrastruktura ta służy owym przedsiębiorcom do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na przesyle energii elektrycznej.

Rozstrzygając, jaki podatek w takiej sytuacji powinien zapłacić podatnik, w pierwszej kolejności należy odnieść się do ogólnej regulacji dotyczącej opodatkowania gruntu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, grunty co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Istnieją jednak sytuacje, w których zasada ta doznaje wyjątku. W art. 2 ust 2 ustawy prawodawca wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy (grunty te bowiem podlegają opodatkowaniu odpowiednio podatkiem rolnym albo leśnym, stosownie do postanowień art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym oraz art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym). Wyłączenie spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych i leśnych (i jednoczesne opodatkowanie ich podatkiem rolnym albo leśnym) może mieć jednak miejsce wyłącznie wtedy, gdy grunty te nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli zatem okoliczności faktyczne wskazują, że na gruntach leśnych lub rolnych prowadzona jest działalność gospodarcza, grunty te nie będą mogły zostać opodatkowane podatkiem leśnym albo rolnym – będą natomiast podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W świetle powyższych uwag podstawową czynnością w kontekście opodatkowania gruntu zarządzanego przez Lasy Państwowe i zlokalizowanego pod liniami elekroenergetycznymi pozostaje zatem kwestia weryfikacji jego klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków (zob. art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Tego rodzaju czynność jest kluczowa, gdyż grunty tego rodzaju zazwyczaj nie są sklasyfikowane jednolicie (najczęściej w ewidencji występują oznaczenia „Tr”- teren różny oraz „Ls” - las). 

W przypadku gruntów sklasyfikowanych jako „Tr”, czyli gruntów które nie są ani lasem, ani gruntem rolnym, zastosowanie znajdzie zawsze podatek od nieruchomości.  Zgodnie bowiem z przywołanym już art. 2 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, każdy grunt, który nie jest lasem ani gruntem rolnym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W przypadku natomiast gruntów leśnych, wskazać trzeba, że będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wtedy, gdy organ w sposób niebudzący wątpliwości wykaże, że zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce istnieją jednak duże wątpliwości w zakresie rozumienia zwrotu „zajęte”. Ustawodawca bowiem nie definiuje tego pojęcia.

Dotychczas w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmowano stanowisko niekorzystne dla gmin. Zgodnie z nim grunt oznaczony w ewidencji symbolem „Ls” podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym, pod warunkiem, że nie jest on całkowicie zajęty na wykonywanie innej działalności niż działalność leśna. Oznacza to, że jeżeli nad gruntem oznaczonym w ewidencji symbolem „Ls” prowadzone są linie elektroenergetyczne, ale na tym gruncie prowadzi się choćby jedną czynność z zakresu działalności leśnej np. plantację drzewek niskopiennych - „choinek”, to grunt taki nie jest zajęty na prowadzenie działalności innej niż leśna i podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym. Taką interpretację przepisów w sposób konsekwentny prezentuje WSA w Gorzowie Wlkp. (zob. np. wyroki o sygn. I SA/Go 38/16; I SA/Go 23/16; I SA/Go 496/15).

Warto jednak wskazać, że pogląd przedstawiony powyżej nie jest w tego typu sprawach jedynym. W najświeższym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawia się bowiem koncepcja, zgodnie z którą warunek uniemożliwiający prowadzenie jakiejkolwiek innej czynności na gruntach leśnych poza czynnościami wynikającymi z zajęcia tego gruntu na działalność gospodarczą, nie wynika wprost z przepisów prawa. Jeżeli więc na gruntach leśnych, na których posadowione są linie elektroenergetyczne, nadleśnictwo prowadzi jakąkolwiek działalność leśną (np. gospodaruje zwierzyną) to nie stoi to na przeszkodzie stwierdzeniu, że grunt ten zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna (a w związku z tym, że powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości). NSA wniosek taki wysunął dzięki analizie regulacji formułującej wobec przedsiębiorców energetycznych wymagania w zakresie dbałości o posiadaną infrastrukturę. Sąd w uzasadnieniu wyroku (NSA o sygn. II FSK 1613/14) wskazał wprost, odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa oraz oddziaływania linii na otoczenie, że: (…) działalność leśna na tych gruntach jest, co do zasady, niemożliwa lub bardzo istotnie ograniczona. Nawet jeżeli nadleśnictwa pod liniami elektroenergetycznymi prowadzą jakąkolwiek działalność leśną, to jest to działalność wykonywana w marginalnym stopniu. Charakter działalności dominującej i zasadniczej posiada natomiast działalność gospodarcza wykonywana przez zakłady energetyczne (w zakresie przesyłu energii), a to z kolei uzasadnia opodatkowanie gruntów pod liniami podatkiem od nieruchomości. Taką korzystną dla gmin interpretację NSA przedstawił w wyroku z dnia 09 czerwca 2016 r. o sygn. II FSK 1613/14.

Warto nadmienić, że obligatoryjność (niezbędność) wykonywanych przez zakłady energetyczne czynności w związku z eksploatacją linii elektroenergetycznych potwierdzają postanowienia umów łączących spółki energetyczne z poszczególnymi nadleśnictwami (tzw. „umowy wykonawcze”). W postępowaniu podatkowym treść tych umów może stanowić cenny materiał dowodowy na okoliczność potwierdzenia zajęcia gruntu leśnego na działalność inną niż leśna.

Ponadto, o ile już w trakcie postępowania organ ustali, że grunt leśny jest zajęty na działalność gospodarczą, będzie mógł przyjąć, że podatek od nieruchomości winien być uiszczony według stawek najwyższych. W orzecznictwie funkcjonuje pogląd zgodnie z którym grunt zajęty na prowadzenia działalności gospodarczej zawsze będzie gruntem w posiadaniu przedsiębiorcy, a zatem w myśl przepisów o podatku od nieruchomości będzie gruntem związanym z działalnością gospodarczą (zob. np. WSA w Poznaniu sygn. III SA/Po 268/11).

W drugiej części cyklu przedstawione zostaną zagadnienia związane z przyznaniem statusu podatnika zobowiązanego do uiszczenia podatku od gruntów pod liniami elektroenergetycznymi.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj