Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.10.2016

Nadanie nazwy placowi niebędącemu własnością gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem wojewody śląskiego niedopuszczalne jest nadanie przez radę gminy nazwy placowi, który nie jest w całości własnością tej gminy.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.420.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady miasta w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie tego miasta w całości.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miasta na podstawie ogólnej kompetencji do regulowania spraw pozostających w zakresie działania gminy, zawartej w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi. Z treści § 2 kwestionowanej uchwały wynikało, że część działek, która w zamyśle rady miasta miałaby wchodzić w skład placu, nie jest własnością miasta.

Wojewoda podkreślił, że istnieje co prawda przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g., umożliwiający radzie gminy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic lub placów, ale jest to możliwe jedynie wtedy gdy posiadają one status dróg publicznych lub są drogami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Plac, któremu rada gminy nadała nazwę sporną uchwałą nie spełniał warunków pozwalających na podjęcie aktu na podstawie ww. przepisu, w związku z tym w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały znalazł się art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 i 7 u.s.g.

Wojewoda, oceniając legalność wskazanej uchwały, zwrócił uwagę na fakt, że o ile rada gminy na podstawie art. 18 ust. 1 u.s.g. jest uprawniona do nadania nazwy placowi (niebędącemu drogą publiczną lub wewnętrzną), korzystając ze swych uprawnień właścicielskich, to jest to możliwe tylko w przypadku, gdy plac ten zlokalizowany jest na terenie, którego wyłącznym właścicielem jest gmina. Ustawa o samorządzie gminnym nie przyznaje takiego uprawnienia radzie gminy w sytuacji, gdy plac nie jest w całości jej własnością. Tak podjęta uchwała jest zatem niezgodna z prawem.

Organ nadzoru wskazał, że przepisem wyznaczającym granice działania gminy, a tym samym jej organów, jest również art. 1 ust. 2 u.s.g. W jego rozumieniu gmina to wspólnota samorządowa, którą tworzą mieszkańcy gminy oraz odpowiednie terytorium. Władztwo gminy jest zatem ograniczone do wskazanych elementów.

Wojewoda podkreślił, że w kontekście publicznoprawnym terytorium gminy traktowane jest jako obszar na którym gmina sprawuje władztwo publiczne, w tym władztwo planistyczne i w stosunku do tego terytorium posiada uprawnienia regulacyjne. W ramach tego władztwa gmina, jako organ administracji publicznej, wykonuje przypisane jej prawem zadania, a w wykonaniu ich korzysta z określonych środków prawnych, właściwych władzy państwowej. W tym ujęciu wszelkie jej działania, mające swe źródło tylko i wyłącznie w wyraźnej podstawie prawnej, podejmowane są w sferze tzw. imperium. Obok takiego rozumienia terytorium, organ nadzoru wskazał na znaczenie tego pojęcia w sensie prywatnoprawnym. W takim ujęciu danym terytorium władają różne podmioty prawa cywilnego (w tym także gmina jako osoba prawna), niezależnie od tego czy znajduje się ono na terenie danej gminy. Działania gminy w tym drugim ujęciu podejmowane są w sferze tzw. dominium.

Zdaniem wojewody, w obu sferach (zarówno imperium jak i dominium) gmina zobowiązana jest przestrzegać prawa własności innych podmiotów. Istotny jest jednak fakt, że w tym pierwszym przypadku prawo własności może być odgórnie ograniczone np. poprzez władztwo planistyczne czy nazywanie dróg wewnętrznych. W tym drugim przypadku taka sytuacja jest niedopuszczalna. W sferze stosunków cywilnoprawnych gmina ma bezwzględny obowiązek poszanowania prawa własności jako najszerszego prawa rzeczowego, chronionego w sposób szczególny w Konstytucji RP (art. 21 i 64).

W ocenie wojewody, rada gminy nadając nazwę placowi położonemu na obszarze, który nie jest w całości własnością gminy naruszyła przepis art. 18 ust. 1 u.s.g., a także przepisy Konstytucji RP stojące na straży prawa własności jednostki.

W tym stanie faktycznym wojewoda stwierdził nieważność kwestionowanej uchwały w całości.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi