Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.10.2016

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas na 2017 r.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przewiduje on przedłużenie - do końca 2017 r. - zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego [dalej: JST] po wprowadzeniu scentralizowanego modelu rozliczeń VAT.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą centralizacyjną (szczegółowo omówioną na łamach Portalu w artykule „Centralizacja VAT – już w docelowym kształcie”) JST są zobowiązane do podjęcia rozliczenia podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo ustawa centralizacyjna przewiduje, że do 31 grudnia 2016 r. zwalnia się JST z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, jeżeli te jednostki w dniu poprzedzającym dzień podjęcia wspólnego rozliczenia w JST korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia powyższe zwolnienie ma zostać przedłużone jeszcze o rok tzn. do dnia 31 grudnia 2017 r. Oznacza to, że JST planuje się zapewnić dodatkowy czas na zorganizowanie i wprowadzenie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących dla czynności wykonywanych przez te jednostki organizacyjne, które dotychczas nie miały obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Ponadto warto zauważyć, że projekt nowego rozporządzenia przewiduje zmiany dotyczące zwolnień w zakresie transakcji, za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK.

Dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczyło m.in. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzymywał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Zgodnie z projektem z powyższego zwolnienia będzie można korzystać nadal, jednakże konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku. Warunek ten dotyczy obowiązku upoważnienia – co najmniej do końca 2017 r. – banku lub SKOKu, prowadzących rachunek, na który dokonywana będzie zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie ma być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden ma otrzymać bank lub SKOK, drugi natomiast ma być przekazywany do naczelnika US właściwego dla podatnika. Upoważnienie powinno zostać złożone najpóźniej przed dniem wykonania przedmiotowych czynności, a w przypadku podatników korzystających dotychczas z tego zwolnienia do końca roku 2016.

W przypadku usług wynajmu i zarządzania nieruchomości zwolnienie z obowiązku stosowania kas będzie można stosować, jeżeli całość zapłaty zostanie udokumentowana fakturą lub gdy zostanie dokonana przelewem za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Nie będzie tutaj konieczne składanie upoważnienia dla banku.

W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia zasadniczo powiela dotychczasowe przepisy. W dalszym ciągu zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących mają być w szczególności:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów;
 • usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca; usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy);
 • dostawa nieruchomości (pod warunkiem udokumentowania sprzedaży fakturą);
 • usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Pełny tekst omawianego projektu rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12290403/12381533/12381534/dokument247263.pdf

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj