Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.10.2016

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w praktyce

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o kolejnych działaniach podjętych wobec podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o kolejnych działaniach podjętych wobec podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Po kilku miesiącach od wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących UOKiK trudno wprawdzie mówić o wypracowanej zasadzie, ale obecne efekty stosowania przez UOKiK nowych, „miękkich” instrumentów prawnych zdają się przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym podmiotom: konsumentom, przedsiębiorstwom i urzędowi.

W kwietniu 2016 r. weszła w życie znacząca nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o której pisaliśmy już na łamach naszego portalu (Nowelizacja ustawy o UOKiK z perspektywy branży wodociągowo – kanalizacyjnej – cz. I oraz Nowelizacja ustawy o UOKiK z perspektywy branży wodociągowo – kanalizacyjnej – cz. II).

Główną refleksją, która – jak się zdaje – towarzyszyła ustawodawcy przy tworzeniu nowych rozwiązań dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, było uelastycznienie środków prawnych, którymi może dysponować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu urealnienia ochrony konkurencji oraz interesów konsumentów i przedsiębiorców.

Pierwsze rezultaty zmiany przepisów ustawy oraz podejścia Urzędu do współpracy z przedsiębiorcami w zakresie usuwania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów widoczne są już w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie umieszczonym na swojej stronie internetowej, Urząd uzyskał informację o stosowaniu przez dwa przedsiębiorstwa, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie oraz Śremskie Wodociągi sp. z o. o., praktyk, które mogą pozostawać w sprzeczności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kwestionowana praktyka

Zgodnie z informacją podaną przez UOKiK, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie oraz Wodociągi Śremskie sp. z o. o. nakazywały mieszkańcom poniesienie kosztów instalacji wodomierza dostosowanego do systemu zdalnego odczytu. Chodziło o urządzenie dodatkowe służące do pomiarów tzw. wody bezpowrotnie zużytej (np. w celu podlewania przydomowych ogrodów). Koszty ich instalacji, w przeciwieństwie do wodomierzy przeznaczonych do odczytu wody w domu, ponoszą mieszkańcy. Cena, która muszą ponieść, może wynieść nawet do kilkuset złotych.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług. Wykładnia cytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że koszty nabycia i eksploatacji pozostałych rodzajów wodomierzy (w tym wodomierzy dodatkowych) ponosi odbiorca usług (takiego podziału obowiązków nie kwestionuje również UOKiK).

Zdaniem UOKiK, narzucanie przez przedsiębiorstwa obowiązku montażu droższych wodomierzy, dostosowanych do zdalnego odczytu (i uzależnianie od tego możliwości uwzględniania odczytów w rozliczeniach z przedsiębiorstwem wod-kan) może zostać uznane za praktykę  stanowiącą nadużycie pozycji dominującej na rynku. Uzasadniając swoje stanowisko, Urząd powołał się na brzmienie przepisów, które nie określają jednoznacznie, jakie cechy powinien posiadać wodomierz dodatkowy. W związku z tym, zdaniem UOKiK, nie ma argumentów dla zawężania akceptowalnych przez Spółki rodzajów wodomierzy jedynie do wodomierzy dostosowanych do zdalnego odczytu. Zdaniem Urzędu, przy aktualnym brzmieniu przepisów, decyzja w tym zakresie powinna należeć do odbiorcy usług (oczywiście pod warunkiem, ze wodomierz spełniać będzie ogólne wymogi wynikające z ustawy, w szczególności w zakresie właściwości technicznych czy dotyczących legalizacji urządzeń).  

Nowe instrumenty prawne

Jak informuje UOKiK, wezwanie do usunięcia praktyki zostało skierowane w ramach współpracy pomiędzy Urzędem a przedsiębiorcami. Obie Spółki na skutek wezwania skierowanego przez Urząd, zmieniły swoje praktyki w przedmiotowym zakresie. Jak wynika z treści komunikatu, w tych przypadkach obyło się bez wszczynania i prowadzenia postępowania, a do usunięcia kwestionowanej praktyki udało się doprowadzić za pomocą jednego z miękkich środków prawnych, wprowadzonych przez kwietniową nowelizację. Oczywiście, trzeba mieć na względzie, że skuteczność tego typu instrumentów ograniczona będzie do spraw, w których propozycja zmiany praktyk, przedstawiona przez UOKiK będzie na poziomie akceptowalnym przez przedsiębiorstwo. Niemniej jednak, należy pozytywnie ocenić ideę wprowadzonych zmian, jak również – ich pierwsze efekty.

Wprawdzie wprowadzona nowelizacja nie zmienia pozycji Urzędu i przedsiębiorców (w przypadku braku porozumienia organowi zawsze pozostaje możliwość wszczęcia postępowania i wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji), jednak – dla budowania dobrych relacji między stronami, warto podejmować próby ugodowego rozstrzygania sporów. Jest to istotne szczególnie dlatego, że obecnie częstym zarzutem co do relacji panujących pomiędzy przedsiębiorcami i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest wzajemne niezrozumienie.

"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Autor artykułu

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa