Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.10.2016

Charakter prawny uchwał w sprawie CUW

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Lubelskiego uchwały określające jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres wspólnej obsługi nie są aktami prawa miejscowego.

Wojewoda Lubelski dwukrotnie wypowiedział się odnośnie do charakteru prawnego uchwał w sprawie wspólnej obsługi jednostek utworzonych przez gminę jednostek organizacyjnych. Organ nadzoru w rozstrzygnięciach nadzorczych Nr PN-II.4131.214.2016 oraz Nr PN-II.4131.337.2016 stwierdził nieważność przedmiotowych aktów w części, w której przewidywano ich publikację w dzienniku urzędowym.

Rada Gminy Krzywda w dniu 27 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy, zaś Rada Miejska w Annopolu w dniu 12 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Annopol. Na podstawie art. 10a-10b ustawy o samorządzie gminnym określono w nich jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres zadań powierzonych jednostkom obsługującym. W obu uchwałach zostało określone, iż podlegają one publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowe uchwały nie są aktami prawa miejscowego - nie regulują bowiem w sposób generalny i abstrakcyjny uprawnień lub obowiązków osób „na zewnątrz” struktury organizacyjnej gminy. Wskazują one jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres zadań powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. W ocenie organu nadzoru, regulują zatem wewnętrzną organizację działania jednostek, poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych i finansowych.

Ponadto, zdaniem Wojewody, żaden przepis szczególny nie przewiduje obowiązku ogłoszenia tej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru brak jest podstaw prawnych do ogłoszenia przedmiotowych aktów w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W odniesieniu do uchwały Rady Gminy Krzywda Wojewoda stwierdził ponadto nieważność przepisu, który w zakres zadań powierzonych jednostce obsługującej włączył przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Zdaniem organu nadzoru jest to kompetencja przysługująca organowi wykonawczemu gminy.

Orzeczenia wydane przez Wojewodę Lubelskiego stanowią kolejną odsłonę sporu w sprawie charakteru prawnego uchwał w zakresie wspólnej obsługi, podejmowanych na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. Problematyka ta została szczegółowo omówiona w zamieszczonych na naszym Portalu artykułach: „Czy uchwała w sprawie organizacji centrum usług wspólnych (CUW) jest aktem prawa miejscowego?” oraz „Czy uchwała w sprawie CUW jest aktem prawa miejscowego?”. Warto zaznaczyć, iż w chwili obecnej wojewodowie zajmują w analizowanej kwestii odmienne stanowiska. W szczególności zdarzają się sytuacja, iż pewne uchwały w sprawie wspólnej obsługi są publikowane, a wobec innych wydawane są rozstrzygnięcia nadzorcze uniemożliwiające publikację.

W obecnej sytuacji organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego działają w stanie niepewności prawnej. Identyczne co do założeń uchwały mogą spotkać się z akceptacją w jednym województwie oraz z kwestionującym ich zapisy rozstrzygnięciem nadzorczym w wypadku podjęcia przez gminę położoną w województwie sąsiednim. Wciąż jednak brak orzeczeń sądów administracyjnych (w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego), które pomogłyby w ujednoliceniu tej kwestii.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST