Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.10.2016

Starsze małżeństwo zapłaci za psa - interpretacja ogólna MF

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Wyłączenie z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Starsze małżeństwo zapłaci za psa – interpretacja ogólna MF

Wyłączenie z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej dnia 15 września 2016 r. o sygn. PS2.849.5.2016.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.] rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

W art. 18a ust. 2 u.p.o.l. zawarto katalog określający osoby, od których nie pobiera się powyższej opłaty. Katalog ten obejmuje m.in. osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe. W związku ze stosowaniem tego przepisu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powstała wątpliwość w zakresie przesłanki „samodzielności” prowadzenia gospodarstwa domowego w odniesieniu do małżonków i osób pozostających w innych związkach (np. w konkubinacie) a także wspólnie mieszkającego rodzeństwa.

Minister wyjaśnił, że odnosząc się do pojęcia „samodzielności” odwołać się należy do wykładni językowej. To natomiast prowadzi do wniosku, że z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów nie są wyłączone osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami (nawet, gdy każda z nich ukończyła 65 lat). Słownikowo „samodzielnie” znaczy m.in.: bez żadnej pomocy, samemu, niezależnie, osobno, odrębnie, zaś „samodzielny” znaczy: niezwiązany z czymś, niewchodzący w skład czegoś. Antonimem słowa „samodzielnie” jest m.in.: z czyjąś pomocą, zależnie, razem, wspólnie, przy czym „wspólny” to „taki, w którym biorą udział dwie osoby lub więcej osób; wykonywany razem z kimś; należący do dwu lub więcej osób”. Językowa wykładnia jednoznacznie wskazuje zatem, że omawiane wyłączenie dotyczy osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Zdaniem Ministra Finansów powyższe twierdzenie wzmacnia również wykładnia celowościowa. Ratio legis omawianej regulacji są motywy społeczne, tj. uwzględnienie sytuacji faktycznej, w jakiej znajdują się osoby starsze, które samodzielnie ponoszą ciężar finansowy prowadzonego przez siebie gospodarstwa domowego i mają w związku z tym wyższe koszty utrzymania niż osoby zamieszkujące razem z innymi osobami, które wspólnie zaspokajają swoje potrzeby życiowe.

Co ciekawe w podobnych sprawach zdarzały się wyroki sądów administracyjnych, które prezentowały odmienne stanowisko. Przykładowo w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 18 października 2006 r. sygn. I SA/Po 44/06 czy wyroku WSA w Gorzowie Wlkp z dnia 19 grudnia 2006 r. sygn. I SA/Go 349/06 sygn. I SA/Go 349/06 uznano, że samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego nie oznacza, że podatnik ma samotnie, jednoosobowo (bez finansowego wsparcia innych osób) prowadzić to gospodarstwo. Zdaniem Sądu pojęcie to nie oznacza „utrzymywanie się pojedynczo” a jedynie „niezależnie od kogoś”. Zwrócono również uwagę na użytą w przepisie liczbę mnogą, która dotyczy osób – a nie osoby – prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, tak więc w przywołanych wyrokach uznano, że dotyczy również osób, małżonków, którzy osiągnęli wiek ponad 65 lat.

Pełny tekst omawianej interpretacji dostępny jest TUTAJ.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne