Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.10.2016

Dobra wiadomość w sprawie finansowania powrotu turystów do kraju

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Wzmocnieniu ulegnie system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki na wypadek ich niewypłacalności, co pozwoli ograniczyć problemy samorządów województw związane z finansowaniem powrotu klientów niewypłacalnych biur podróży do kraju.

Na skutek zmian wprowadzonych ustawą dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1334), nowelizującą m.in. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 187), wprowadzony zostanie tzw. drugi filar zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki.

Co szczególnie istotne z punktu widzenia samorządów województw, zostanie utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), na którym mają być gromadzone dodatkowe środki na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotów klientów niewypłacalnego biura podróży z zagranicy do kraju. Marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka będzie uprawniony do występowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o wypłatę odpowiednich środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

To dobra wiadomość dla samorządów województw. Zgodnie z założeniami utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma zapewnić kompleksowe zabezpieczenie turystów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki. W konsekwencji zmniejszone ma zostać natomiast ryzyko, że zabraknie środków na sfinansowanie ich powrotu z zagranicy do kraju, a samorząd województwa stanie przed problemem, z jakich środków pokryć kwotę przekraczającą faktyczne zabezpieczenie.

Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi poniesionych przez niego z budżetu województwa kosztów powrotu do kraju klientów niewypłacalnego organizatora turystyki, o czym pisaliśmy już w artykule „Skarb Państwa nie zwróci kosztów powrotu turystów do kraju”.

Zmiany w zakresie przepisów tworzących Turystyczny Fundusz Gwarancyjny obowiązują od dnia 9 września 2016 r. Pozostałe przepisy ustawy zmieniającej wejdą w życie w dniu 26 listopada 2016 r.

"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Autor artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych