Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.09.2016

Publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały w sprawie zmiany statutu związku

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

Jak wskazał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, uchwała zgromadzenia związku w sprawie zmiany statutu tego związku nie podlega ogłoszeniu (publikacji) w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.4131.252.2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały zgromadzenia związku międzygminnego w sprawie wprowadzenia zmian w statucie związku w części dotyczącej skierowania uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Powyższy akt nadzoru został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgromadzenie związku międzygminnego podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie związku. W § 3 tej uchwały wskazano, że uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zdaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powyższy przepis został uchwalony z istotnym naruszeniem przepisów prawa. Jak wskazał bowiem organ nadzoru, zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, ogłoszeniu w dzienniku urzędowym podlega zmiana statutu związku, a nie uchwała o jego zmianie. Również w art. 13 pkt 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ustawodawca wskazał, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się statutu związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-gminnych.

Jednocześnie organ nadzoru wskazał, że zastrzeżenia co do prawidłowości powyższego zapisu o publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym przedstawiał już na etapie uzgodnień dotyczących projektu zmiany statutu związku.

Mając powyższe na uwadze Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność § 3 uchwały w zakresie skierowania tej uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST