Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.09.2016

Przyczyny odwołania członka rady seniorów muszą być precyzyjne i jednoznaczne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego niedopuszczalne jest określenie przyczyn odwołania członka rady seniorów w sposób nieprecyzyjny i nieostry.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK-N.4131.152.27.2016.MG z dnia 24 czerwca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu w części dotyczącej przypadków, w których można odwołać członka rady seniorów.

Powyższy akt nadzoru wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 5c ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

Na podstawie powyższego przepisu rada gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

W jednym z jej przepisów postanowiono, że w uzasadnionych przypadkach wójt może odwołać członka rady seniorów przed zakończeniem kadencji, w szczególności, w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka rady seniorów, niezbędną do wykonywania statutowych zadań.

Badając legalność ww. uchwały, Wojewoda Dolnośląski stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Zdaniem organu nadzoru przywołana powyżej regulacja w zakresie, w jakim przewiduje możliwość odwołania członka z powodu ujawnienia określonych okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka rady seniorów, niezbędną do wykonywania statutowych zadań rady seniorów jest nieprecyzyjna i nieostra znaczeniowo. Jak wskazał bowiem Wojewoda Dolnośląski, dokonując interpretacji powyższego przepisu nie ma możliwości precyzyjnego i jednoznacznego ustalenia konkretnych okoliczności, w oparciu o które wójt mógłby odwołać członka rady seniorów przed zakończeniem kadencji.

W analogiczny, jak powyższy sposób, zdaniem organu nadzoru należy odnieść się do użytych w treści uchwały sformułowań „w uzasadnionych przypadkach” i „w szczególności”, które nadają charakter otwarty przesłankom odwołania. Powoduje to tym samym sytuację, w której istnieje możliwość odwołania z powodów nieokreślonych w uchwale, co w konsekwencji, zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, prowadzi do swoistego rodzaju niepewności wobec prawa dla podmiotów, których powyższy przepis dotyczy.

Z powyższych powodów organ nadzoru stwierdził częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST