Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.09.2016

Jak prawidłowo uzgodnić projekt (zmiany) statutu związku międzygminnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

W praktyce funkcjonowania związków międzygminnych pojawiają się pierwsze problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących uzgadniania z wojewodą projektu (zmiany) statutu związku.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono do przepisów ustawy o samorządzie gminnym obowiązek uzgadniania z wojewodą projektu zarówno statutu związku jak i jego zmiany. Ponieważ ustawodawca powyższą kwestię uregulował w sposób lakoniczny (stwierdzając w art. 67 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie, że projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą, a wart. 67a ust. 2 zdanie drugie ustawy dotyczącym zmiany statutu związku, że m.in. przepis art. 67 ust. 1a ustawy stosuje się odpowiednio), w praktyce funkcjonowania związków międzygminnych pojawiają się pierwsze problemy ze stosowaniem tych przepisów, które próbują rozwiązać organy nadzoru w wydawanych przez siebie rozstrzygnięciach nadzorczych.

Jednym z nich jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-R.4131.21.2016.PG z dnia 11 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały zarządu związku międzygminnego w sprawie przekazania projektu uchwały zgromadzenia związku w sprawie zmiany statutu związku oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu do zaopiniowania przez wojewodę. Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zarząd związku międzygminnego przesłał organowi nadzoru uchwałę dotyczącą zmian w statucie związku, w której postanowiono, że zatwierdza się projekt uchwały zgromadzenia związku w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu. Jednocześnie w uchwale wskazano, że projekt tejże uchwały należy przekazać do zaopiniowania przez wojewodę.

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Na wstępie organ nadzoru zaznaczył, że ustawodawca nie wskazał, jaki akt jest podstawą do przekazania wojewodzie projektu statutu lub jego zmiany ograniczając się w przywołanym powyżej art. 67 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym do stwierdzenia, że projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą. Jak wskazał jednak Wojewoda Mazowiecki przesłana uchwała zarządu związku jest sprzeczna z prawem z dwóch powodów.

Po pierwsze przepisy ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie wskazują, że wojewoda uzgadnia projekt statutu związku. Natomiast w uchwale wskazano, że projekt uchwały przesyła się wojewodzie do zaopiniowania.

Po drugie, żaden przepis prawa nie umożliwia wojewodzie uzgadniania tekstu jednolitego statutu, a takie działanie zakłada treść przesłanej uchwały.

Tym samym, organ nadzoru stwierdził, że z uwagi na sposób skonstruowania przepisów badanej uchwały, brak jest możliwości rozdzielenia kwestii przekazania wojewodzie do uzgodnienia projektu zmian w statucie związku od kwestii przekazania w tym samym celu tekstu jednolitego statutu. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki zmuszony być objąć rozstrzygnięciem nadzorczym całą uchwałę zarządu związku, jako sprzeczną z art. 67a ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym zmiany statutu związku międzygminnego.

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST