Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.09.2016

Wycinka drzew bez rewolucyjnych zmian? Nowy projekt ustawy nowelizacyjnej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zgodnie z nowym projektem ustawy nowelizacyjnej kompetencje gmin dotyczące wycinki drzew nie zostaną znacząco zwiększone.

Rewolucyjny projekt

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2016 r. (dalej również jako: projekt z dnia 8 lipca 2016 r.) w sposób znaczący zmieniał zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Wszystko wskazywało na to, że w tym zakresie czeka nas rewolucja.

Dotychczas wycinka drzew i krzewów na mocy przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej także: Ustawa o ochronie przyrody) wymagała uzyskania zezwolenia na warunkach określonych w przepisach od art. 82 do art. 90 tej ustawy. Przepisy te wskazywały precyzyjnie katalog drzew i krzewów, które na mocy wyłączenia nie wymagały uzyskania zezwolenia oraz szczegółowe zasady udzielania zezwoleń, a także nakładania kar administracyjnych w związku z naruszeniem zawartych w tych przepisach norm.

Zgodnie z proponowanymi w projekcie z dnia 8 lipca 2016 r. zmianami to rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego mogłaby (lecz nie byłaby do tego zobligowana) wprowadzić obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości. Ponadto rada gminy w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku mogłaby także:

 1. określić przypadki, w których zezwolenie to nie jest wymagane,
 2. wprowadzić obowiązek ponoszenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, a także zasady i sposób ustalania tych opłat oraz zasady i przypadki ich rozkładania na raty, odraczania terminu płatności lub umarzania ustalonej opłaty,
 3. uzależnić możliwość uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości od nasadzeń zastępczych,
 4. ustalić naruszenia przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień, za które ponosi się administracyjną karę pieniężną oraz zasady i przypadki rozkładania na raty, odraczania terminu płatności, obniżania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych za te naruszenia, a także przypadki, w których tych kar nie wymierza się.

Wszystkie wskazane powyżej unormowania mogłyby zostać zawarte w uchwale gminy, lecz ich uwzględnienie nie byłoby konieczne. Możliwe byłoby zatem np. całkowite zrezygnowanie z obowiązku ponoszenia opłat za usunięcie drzew i krzewów nawet w przypadku, gdyby gmina wprowadziła obowiązek uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie.

Konsekwencje szerokiego zakresu uprawnień rady gminy

Zakres uprawnień rady gminy byłby zgodnie z projektem z 8 lipca 2016 r. niezwykle szeroki. Treść ustawy po wprowadzeniu nowelizacji pozwoliłaby gminie swobodnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i krzewów.

Możliwe byłoby przy tym potencjalnie zarówno znaczne zliberalizowanie przepisów dotyczących zezwoleń – łącznie z sytuacją, że ich uzyskiwanie na terenie gminy nie byłoby konieczne, jak i wprowadzenie zasad uzyskiwania pozwoleń jeszcze bardziej rygorystycznych niż obowiązujące obecnie.

To drugie rozwiązanie wydaje się przy tym mało prawdopodobne. Przyczyną są przede wszystkim wysokie koszty związane z koniecznością prowadzenia postępowań w zakresie udzielania zezwoleń. Postępowania te wymagają bowiem dokonywania oględzin drzew i krzewów w terenie. Ponadto obecna polityka wydawania zezwoleń wskazuje na to, że gminy nie są zainteresowane dalszym wprowadzeniem ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. W praktyce niezmiernie rzadko zdarzają się sytuacje, w których wniosek o wydanie zezwolenia jest rozpatrywany negatywnie.

Proponowane w projekcie zmiany pozwoliłyby na znaczne zróżnicowanie podejścia do zagadnienia wycinki drzew w poszczególnych gminach. Potencjalne różnice mogłyby wpływać na atrakcyjność gminy w oczach inwestorów.

Możliwe byłoby dostosowanie unormowań dotyczących wycinki drzew i krzewów do uwarunkowań lokalnych, poprzez uwzględnienie takich czynników jak: poziom pokrycia gminy drzewami i krzewami, charakter gminy (miejski, wiejski), poziom zanieczyszczenia środowiska, czy liczba mieszkańców gminy i poziom ich zamożności.

Niestety istniałoby również zagrożenie, że część gmin nie zdążyłaby uchwalić, do czasu wejścia w życie ustawy, aktów prawa miejscowego, dotyczących zagadnień wskazanych w analizowanych przepisach. Okres przejściowy sprzyjałby dokonywaniu wycinki w sposób całkowicie swobodny.

Rewolucji jednak nie będzie? Nowa propozycja projektu ustawy nowelizacyjnej

Rozwiązania wskazane w projekcie z 8 lipca 2016 r. spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony samorządów gminnych i krytyką marszałków województw.

30 sierpnia 2016 r. powstał nowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (dalej również jako: projekt z dnia 30 sierpnia 2016 r.), który został przesłany do opiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 

Zgodnie z treścią projektu z dnia 30 sierpnia 2016 r. gminy utraciły w stosunku do poprzedniej wersji projektu szereg kompetencji związanych ze swobodnym kreowaniem zasad usuwania drzew i krzewów.

Projekt z dnia 30 sierpnia 2016 r. odchodzi od rewolucyjnych zmian proponowanych w projekcie z dnia 8 lipca 2016 r. i w znacznym stopniu utrzymuje dotychczasowe zasady uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, opłat za nie i administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, przyznając jednakże radzie gminy kompetencje do ustalania dodatkowych przypadków, w których zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu oraz opłata za takie usunięcie nie będzie wymagana.

Szczegółowe zestawienie różnic pomiędzy obecnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wyłączenia konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, a przepisami zawartymi w projekcie z 30 sierpnia 2016 r. można znaleźć w formie tabeli tutaj.

Ponadto uchwała rady gminy dotycząca zasad usuwania drzew i krzewów będzie wymagała zgodnie z treścią projektu z dnia 30 sierpnia 2016 r. zaopiniowania przez określone organy wskazane w znowelizowanym art. 82a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, w zależności od okoliczności sprawy dyrektora parku narodowego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zmianie w stosunku do poprzedniej wersji projektu ulegną także zasady określania wysokości opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu.

Rada gminy w miejsce możliwości swobodnego decydowania o wysokości opłat uzyskała kompetencje ustalania stawek opłat niższych niż maksymalny poziom określony w ustawie o ochronie przyrody. Administracyjne kary pieniężne za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia zostały natomiast określone w formie widełek umożliwiających ustalenie wysokości kary.

Konieczne zmiany

Projekt z dnia 30 sierpnia 2016 r. doprecyzowuje zakres kompetencji rady gminy w zakresie treści uchwały dotyczącej wyłączenia konieczności uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. Pełna dowolność w tym zakresie wynikająca z treści projektu z dnia 8 lipca 2016 r. mogła budzić uzasadnione wątpliwości co do jej konstytucyjności. Ograniczenia wprowadzane przez uchwały rady gminy stanowiłyby bowiem ograniczenie prawa własności, co stanowiłoby naruszenie art. 64 ust. 3 Konstytucji, zgodnie, z którym takie ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z aktów o randze ustawy. Zgodnie z projektem z 30 sierpnia uchwała rady gminy może jedynie liberalizować wynikające z ustawy o ochronie przyrody ograniczenia dotyczące wycinki, w związku z czym zarzut niekonstytucyjności nie może być już w tym zakresie podnoszony.

Wobec wprowadzonych zmian projekt z dnia 30 sierpnia pozostawia pewne możliwości różnicowania zasad dotyczących usuwania drzew i krzewów na terenie poszczególnych gmin i w pewnym stopniu pozwala na uwzględnienie ich odmiennej specyfiki. Jednak z pewnością nie doprowadzi do rewolucji w zakresie deregulacji kwestii związanych z wycinką drzew i krzewów.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Karolina Wierzba

radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj