Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.09.2016

Zgodność uchwały rady gminy z przepisami statutowymi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Śląskiego uchwała podejmowana przez radę gminy sprzeczna z przepisami statutu tej gminy jest nieważna.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.436.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego rady gminy.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego rady gminy.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, odwołanie wiceprzewodniczącego rady gminy następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu gminy, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Jednocześnie w statucie gminy oprócz powyższego wskazano, że odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na następnej sesji, na której zgłoszono wniosek o odwołanie.

Po analizie przesłanych informacji Wojewoda Śląski uznał, że podjęta uchwała jest zgodna z art. 19 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, bowiem spełnia wszystkie wskazane tam wymagania co do procedury jej podjęcia, jednakże uchwała ta jest sprzeczna z ww. zapisem statutu gminy. Jak bowiem wskazał organ nadzoru uchwała nie została podjęta na następnej sesji, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, a na kolejnej sesji.

Jak wskazał Wojewoda Śląski, organy władzy publicznej, a więc również rada gminy, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że mogą one działać wyłącznie w granicach wyznaczonych przez normy prawne, określające ich kompetencje, zadania i tryb postępowania. Tym samym, zdaniem organu nadzoru, skoro w statucie gminy, który stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa na terenie gminy, postanowiono, że głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza rada gminy na następnej sesji, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, to niewypełnienie delegacji w powyższym zakresie oznacza istotne naruszenie prawa.

Mając powyższe na uwadze Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego rady gminy.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST