Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.08.2016

Czy można obniżyć pensję wójta bez odpowiedniego uzasadnienia?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, brak wyczerpującego uzasadnienia do uchwały obniżającej wynagrodzenie wójta w trakcie kadencji jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-O.4131.19.2016.EB z dnia 9 sierpnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki orzekł nieważność uchwały rady gminy w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wójta.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały obniżyła wynagrodzenie wójta w trakcie jego kadencji. W lakonicznym uzasadnieniu do uchwały wskazano m.in., że wójt nie wykazuje dobrej woli we współpracy z radą gminy, skupia się na kreowaniu własnego wizerunku kosztem skuteczności w rozwiązywaniu problemów, manipuluje opinią publiczną i środkami masowego przekazu, nie dąży do porozumienia z opozycją w radzie gminy, a mieszkańcy skarżą się na opieszałość, bezczynność lub złą wolę wójta.

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego odwołanie się do generalnego i bardzo ogólnikowego stwierdzenia braku „dobrej woli we współpracy z rada gminy” nie stanowi samodzielnej i wystarczającej przesłanki uzasadniającej konieczność obniżenia wynagrodzenia wójta. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wskazuje się, że niewystarczające uzasadnienie uchwały uniemożliwia organowi nadzoru jej kontrolę, a tym samym może doprowadzić do utraty jej mocy obowiązującej, ponieważ „działanie organu władzy publicznej mieszczące się w jego prawem określonych kompetencjach, ale noszące znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne z prawem”(wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. III SA/Lu 785/11). Z kolei zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r., sygn. II SA/Wa 755/13: „Radni mogą obniżyć wójtowi pensję, ale pod warunkiem, że uchwała będzie uzasadniona”.

Tymczasem, w ocenie Wojewody Mazowieckiego, uzasadnienie przedmiotowej uchwały nie wskazuje w sposób rzetelny realnej, konkretnej i udokumentowanej przyczyny obniżenia wynagrodzenia, nie odnosi się także do obowiązków pracowniczych, czy też zaniechania ich wypełniania. Tym samym, nie można uznać przedstawionego przez radę gminy uzasadnienia uchwały za przesłankę wystarczającą i uzasadniającą podjęcie uchwały o obniżeniu wynagrodzenia wójta.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego uznać należy za prawidłowe. Rada gminy nie może bowiem w sposób całkowicie arbitralny, kierując się częstokroć wyłącznie politycznymi zapatrywaniami, modyfikować wysokości wynagrodzenia organów wykonawczych w trakcie kadencji. Prowadziłoby to bowiem do licznych konfliktów wewnętrznych i braku współpracy między organami i w efekcie mogło sparaliżować funkcjonowanie niektórych gmin.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST