Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.08.2016

Czego nie uwzględniać w zakresie obowiązków powierzonych CUW?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewoda Zachodniopomorski w jednym z najnowszych wydanych przez siebie rozstrzygnięć nadzorczych wskazał, czego rada gminy nie może uwzględnić w zakresie obowiązków powierzonych centrum usług wspólnych (CUW).

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 r. do wszystkich trzech samorządowych ustaw ustrojowych (tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa) możliwość zapewnienia wspólnej obsługi wybranym przez siebie samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych jest coraz częściej wykorzystywana przez jednostki samorządu terytorialnego. Efektem tego jest również wzrost liczby rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych przez wojewodów w odniesieniu do uchwał w sprawie wspólnej obsługi.

Jednym z takich aktów nadzoru jest rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.178.2016.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2016 r., które zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały postanowiła o prowadzeniu wspólnej obsługi wskazanych w tej uchwale szkół i przedszkoli. Powołanemu w tym celu centrum usług wspólnych (CUW) przypisany został m.in. następujący zakres obowiązków w ramach wspólnej obsługi:

(…)

6. opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty, dla obsługiwanych placówek przy współpracy z dyrektorami tych placówek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach. Współpraca ze Skarbnikiem Miejskim w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania gminnych gimnazjów, szkół i przedszkoli;

(…)

12. opiniowanie arkuszy organizacyjnych i przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia, realizowanie prac związanych z procesem awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, organizowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego;

13. przygotowywanie wszelkich projektów uchwał dotyczących oświaty wynikających z realizacji ustawy Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty;

14. rozpatrywanie wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przygotowywanie decyzji Burmistrza w tych sprawach;

15. przyjmowanie wniosków o stypendia i zasiłki szkolne, sporządzanie decyzji Burmistrza w sprawie ich przyznania, obsługa wyprawki szkolnej dla uczniów.

W zakresie legalności ww. punktów wątpliwości powziął Wojewoda Zachodniopomorski i w konsekwencji stwierdził ich nieważność w następującym zakresie:

 • pkt 6 w zakresie wyrazów „oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych”;
 • pkt  12 w zakresie wyrazów „opiniowanie arkuszy organizacyjnych i przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia”;
 • pkt 13 w całości;
 • pkt 14 w całości oraz
 • pkt 15 w zakresie wyrazów „przyjmowanie wniosków o stypendia i zasiłki szkolne, sporządzanie decyzji Burmistrza w sprawie ich przyznania”.

Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanie na rzecz CUW opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty stoi w sprzeczności z art. 10c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem, zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

Odnośnie pkt 12, organ nadzoru wskazał, że niedopuszczalne jest przekazanie zadania polegającego na opiniowaniu arkuszy organizacyjnych przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, stanowiącego ramowy statut przedszkola, szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji  przedszkola zatwierdza organ prowadzący. Analogiczne uregulowania są zawarte także w kolejnych załącznikach, w tym Nr 2 oraz Nr 3, będących odpowiednio ramowym statutem szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Tym samym, jak wskazał Wojewoda Zachodniopomorski, organami posiadającymi kompetencje we wskazanym zakresie, zgodnie z wolą prawodawcy, są dyrektor oraz organ prowadzący szkołę, a więc wójt, burmistrz, prezydent miasta. Oznacza to, że niedopuszczalne jest angażowanie w drodze aktu prawa miejscowego innych podmiotów w tryb pracy nad sporządzaniem arkuszy organizacyjnych, ponieważ możliwości takiej nie przewiduje ani ustawa o systemie oświaty ani powołane rozporządzenie.

Zdaniem organu nadzoru, na rzecz CUW niedopuszczalne jest również przeniesienie upoważnienia do przygotowywania wszelkich projektów uchwał dotyczących oświaty wynikających z realizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, to do zadań wójta należy przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.

Również w odniesieniu do pkt 14 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził, że niedopuszczalne jest przekazanie na rzecz CUW prawa do rozpatrywania wniosków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i przygotowywanie decyzji Burmistrza w tych sprawach, bowiem stosownie do art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie to przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 70b ust. 1 tejże ustawy.

Także zadanie przyjmowania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne i sporządzanie decyzji Burmistrza w sprawie ich przyznania jest niedopuszczalne do przeniesienia na rzecz CUW, bowiem to burmistrz jest upoważniony do działania w tym zakresie, o czym stanowi art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że świadczenie pomocy materialnej (a więc m.in. stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne) o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ust. 2 tego przepisu co prawda upoważnia radę gminy do przeniesienia upoważnienia do prowadzenia postępowania w ww. sprawach, lecz wyłącznie na kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Co ciekawe, wbrew zajmowanym w ostatnim czasie stanowiskom przez wojewodów z innych województw, Wojewoda Zachodniopomorski nie zakwestionował uznania przez radę gminy ww. uchwały za akt prawa miejscowego (zob. więcej na ten temat w artykule pt. „Czy uchwała w sprawie organizacji centrum usług wspólnych (CUW) jest aktem prawa miejscowego?”).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj