Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.08.2016

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska – propozycja zmian

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji proponuje, aby wydłużyć do 5 lat termin na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 Prawa ochrony środowiska, jeśli w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo z jej części w dotychczasowy sposób lub w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem korzystanie z niej stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części oraz odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Natomiast zgodnie z ust. 4 tego przepisu z powyższym roszczeniem można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Zdaniem Komisji do Spraw Petycji okres ten jest zdecydowanie zbyt krótki. Dlatego też dnia 8 lipca 2016 r. Komisja złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, w którym proponuje wydłużenie tego okresu do 5 lat.

W uzasadnieniu do złożonego projektu wskazano m.in., że początek biegu obecnie obowiązującego dwuletniego okresu, w którym należy wystąpić z roszczeniem, nie jest dostosowany do praktycznych aspektów ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości, ponieważ biegnie on od chwili wejścia w życie aktu prawnego ustanawiającego ograniczenia, a nie faktycznego ujawnienia się niedogodności w korzystaniu z nieruchomości. Zdaniem projektodawców okres pomiędzy ustanowieniem ograniczeń, a ich faktycznym występowaniem może trwać dłużej niż dwa lata. Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się na fakt, iż przeciętny obywatel nie śledzi na co dzień dzienników urzędowych i tablic informacyjnych w budynkach samorządowych, w związku z tym w wielu przypadkach nie tylko wydanie, ale również dzień wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, może być w ogóle „niezauważone” przez właściciela nieruchomości.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz fakt, iż termin określony w art. 129 ust. 4 Prawa ochrony środowiska jest terminem zawitym, projektodawcy proponują wydłużenie z 2 do 5 lat ww. terminu do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Jednocześnie projektodawcy proponują, aby w odniesieniu do roszczeń, o których mowa w art. 129 Prawa ochrony środowiska powstałych przed dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosowano przepisy tego artykułu w brzmieniu zaproponowanym przedłożonym projektem.

W projekcie zaproponowano również, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie, po nadaniu projektowi numeru druku (druk nr 774), został on skierowany do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Nowelizacja
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj