Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.08.2016

Co może być załącznikiem do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokument stanowiący diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie może być traktowany jako integralna część uchwały w sprawie wyznaczenia ww. obszarów.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 36/2016 z dnia 4 maja 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność § 3 oraz załącznika nr 6 do uchwały rady miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rada miejska podjęła uchwałę, w której wyznaczyła obszar zdegradowany oraz obszar objęty rewitalizacją. Oba te obszary zostały przedstawione na mapach stanowiących załączniki do uchwały. Jako dodatkowy załącznik przyjęto „Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” [dalej: Diagnoza].

Organ nadzoru zwrócił uwagę na regulację art. 11 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którą diagnozę dołącza się do wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który skierowany jest do rady gminy. Dokument ten ma stanowić potwierdzenie, że przesłanki do wyznaczenia obu obszarów zostały spełnione. Natomiast w § 3 kwestionowanej uchwały rada miejska przewidziała, że Diagnoza jest integralną częścią uchwały jako jej załącznik.

Wojewoda podkreślił, że skoro Diagnoza została zakwalifikowana przez radę miejską jako integralna część uchwały, to podobnie jak uchwała będąca aktem prawa miejscowego powinna być wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego i posiadać charakter normatywny, tj. zawierać normy o charakterze generalnym skierowane do nieoznaczonego imiennie kręgu podmiotów, a także normy o charakterze abstrakcyjnym, które można wielokrotnie zastosować.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o rewitalizacji załącznikami do uchwały są jedynie mapy, na których przedstawia się w sposób graficzny granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Diagnoza jest załącznikiem, ale nie do uchwały, a jedynie do wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W konsekwencji, Wojewoda Kujawsko-Pomorski za niezgodny z prawem uznał załącznik nr 6 do uchwały, a także § 3 kwestionowanego aktu, który traktował ten załącznik jako część składową uchwały.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj