Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.08.2016

Kto ustala tryb wyborów do młodzieżowej rady gminy?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego niedopuszczalne jest delegowanie przez radę gminy kompetencji do ustalenia trybu wyborów do młodzieżowej rady gminy na organ wykonawczy tej gminy.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-I.4131.1.129.2016.15 z dnia 22 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały rady gminy w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy i nadania jej statutu.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym powołała młodzieżową radę gminy i nadała jej statut. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów. rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Natomiast ust. 3 stanowi, że rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. W jednym z przepisów uchwalonego statutu rada gminy postanowiła, że zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa burmistrz w odrębnej ordynacji wyborczej do młodzieżowej rady.

Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego powyższy przepis statutu młodzieżowej rady gminy jest sprzeczny z przytoczonym powyżej art. 5b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Jak wskazał organ nadzoru, skoro ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek uregulowania trybu wyboru członków młodzieżowej rady gminy w statucie, niedopuszczalne jest obejście tego wymogu poprzez delegowanie ww. kompetencji na burmistrza i tym samym uregulowanie ordynacji wyborczej w odrębnym dokumencie, nie stanowiącym aktu prawa miejscowego.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego uznać należy za prawidłowe, wskazując przy tym, że błędy, jakie popełniają rady gminy przy podejmowaniu uchwał w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy i nadania jej statutu wynikają tylko i wyłącznie z faktu, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące tworzenia i funkcjonowania rad młodzieżowych są bardzo lakoniczne.

Więcej na temat tworzenia i funkcjonowania młodzieżowych rad gmin pisaliśmy w artykule pt. „Charakter prawny młodzieżowej rady gminy” oraz artykule pt. „Co zawrzeć w statucie młodzieżowej rady gminy?”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj