Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.08.2016

Jak prawidłowo wyznaczyć obszar rewitalizacji?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Śląskiego, cały obszar rewitalizacji musi znajdować się w granicach obszaru zdegradowanego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.77.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Z przepisu tego wynika, że obszar ten zawsze musi znajdować się w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego.

Rada miejska w § 3 przedmiotowej uchwały zawarła regulację, zgodnie z którą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały podzielone na 3 podobszary. Ich granice przedstawiono w załącznikach do wskazanej uchwały.

W wyniku analizy powyższych map, organ nadzoru stwierdził, że załączniki nr 2 oraz nr 3 naruszają art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Wojewoda Śląski stwierdził, że w pierwszym z kwestionowanych załączników przewidywany obszar rewitalizacji wykracza poza granicę obszaru zdegradowanego, natomiast na mapie w załączniku nr 3 wskazano jedynie obszar rewitalizacji, z pominięciem granicy obszaru zdegradowanego.

Organ nadzoru podkreślił, że uchwała jest zgodna z prawem, gdy granice obu obszarów wyznaczone są w ten sposób, że cały obszar rewitalizacji znajduje się w obszarze zdegradowanym. Załączniki w postaci map, będące integralną częścią uchwały powinny uwzględniać te wymogi.

Wojewoda Śląski uznał, że w przedmiotowej sprawie naruszenie prawa było do tego stopnia istotne, że uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały rady miejskiej w całości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj