Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.08.2016

Czy "deklaracja śmieciowa" może zawierać oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie żądanie złożenia w "deklaracji śmieciowej" oświadczenia o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik jest niedopuszczalne.

Rada gminy w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [dalej także: "deklaracja śmieciowa"] składanej przez właścicieli nieruchomości zobowiązała ich m.in. do informowania o fakcie wyposażenia należących do nich nieruchomości w kompostownik.

Powyższa uchwała została skontrolowana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie [dalej także: "Kolegium RIO", "organ nadzoru"]. W uchwale z dnia 15 czerwca 2016 (znak sprawy: NR KI-411/149/16) organ nadzoru stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów.

Kolegium RIO wskazało w uzasadnieniu wydanej przez siebie uchwały, że w art. 6n ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: "ucpg"], w sposób wyczerpujący zostały wyliczone zagadnienia przekazane radzie gminy do uregulowania w drodze uchwały w sprawie wzoru deklaracji. Nie jest zatem dopuszczalna  wykładnia  rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do kwestii, które nie zostały w nim wymienione. Oznacza to, że w podejmowanym na podstawie art. 6n ucpg akcie prawa miejscowego nie można zamieszczać postanowień, które wykraczają poza treść tego przepisu.

Tym samym, w ocenie organu nadzoru, rada gminy zamieszczając w załączniku do uchwały oświadczenie o posiadaniu kompostownika na terenie nieruchomości przekroczyła delegację ustawową i tym samym dopuściła się naruszenia art. 7 Konstytucji RP i wyrażonej w tym przepisie zasady praworządności.

Kolegium RIO zwróciło także uwagę, że określona w załączniku do przedmiotowej uchwały wysokość stawki opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  gromadzonymi  w sposób  selektywny  za  pojemnik o pojemności 7000 litrów nie jest zgodna z ustaleniami uchwały w  sprawie  wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ponieważ powinna wynosić 700 zł, a nie 7000 zł.

W związku z powyższym, Kolegium RIO stwierdziło nieważność ww. uchwały, w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi