Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.07.2016

Standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – pierwsze komentarze do projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wzbudził szerokie zainteresowanie licznych środowisk, które w pismach przesyłanych do Ministerstwa wskazują na możliwe zmiany zaproponowanych rozwiązań.

W dniu 7 lipca 2016 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano oficjalny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Projekt ten został szeroko omówiony na łamach naszego Portalu w artykule „Kolejna próba standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Od tego czasu nie cichną dyskusje na temat zaproponowanych rozwiązań oraz ostatecznego kształtu proponowanego rozporządzenia.

Pomimo okresu wakacyjno-urlopowego na stronach Rządowego Centrum Legislacji z każdym dniem przybywa nowych pism i stanowisk dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Środowiska. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona część z nich.

Co zmienić w rozporządzeniu?

Szczegółowe uwagi dotyczące projektu rozporządzenia przedstawiła m.in. Polska Izba Gospodarki Odpadami (PIGO). W jej ocenie bioodpady winny być zbierane wyłącznie w specjalnych, biodegradowalnych workach, co wyeliminowałoby konieczność ich późniejszego rozrywania oraz pozytywnie wpłynęłoby na czystość tej frakcji. Alternatywą w tym zakresie, na wypadek nieuwzględnienia ww. postulaty, miałoby być zbieranie odpadów biodegradowalnych wyłącznie w pojemnikach, z wykluczeniem ich zbierania w workach z tworzyw sztucznych. PIGO wnioskuje także o uwzględnienie w projekcie rozporządzenia popiołów, co miałoby mieć charakter fakultatywny i być zależne od „specyfiki gminy oraz ilości zbieranej frakcji odpadu”. W ocenie Izby rozporządzenie powinno także obligatoryjnie nakazywać łączne zbieranie odpadów z tworzyw sztucznych oraz metali. Pod rozwagę Ministerstwa PIGO poddaje możliwość dopuszczenia łącznego zbierania z tworzywami sztucznymi i metalem, także papieru. Jej zdaniem „wydzielenie zbyt dużej ilości frakcji rodzi ryzyko znacznego podwyższenia kosztów prowadzenia zbiórki i odbierania odpadów (więcej pojemników, więcej odbiorów etc.), co prawdopodobnie nie przełoży się na wzrost efektywności takiej zbiórki”. PIGO podkreśla w tym kontekście znaczące różnice pomiędzy zabudową jednorodzinną i wielorodzinną wskazując, iż rozbudowany systemem selektywnej zbiórki w przypadku tej ostatniej „okażę się z pewnością niemożliwy”. Zdaniem Izby w projekcie rozporządzenia brak jest także odniesienia do tzw. frakcji resztkowej, a w szczególności w jaki sposób należy z nią postępować. W kontekście oznakowania pojemników Izba, odwołując się do praktycznych doświadczeń swoich członków, proponuje, aby ograniczyć się do zapisu zobowiązującego do wyraźnego oznaczenia pojemnika określonym kolorem, w zależności od zbieranej frakcji, bez konieczności wymiany całego pojemnika. Wątpliwości Izby budzi także propozycja zapisów dotyczących spełnienia wymogu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Krytyka obecnie proponowanych rozwiązań połączona jest z postulatem zmian ustawowych umożliwiających określenie kiedy właściciel konkretnej nieruchomości realizuje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zwoje uwagi zgłosiła także Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) wnioskując o uściślenie – z uwagi na wątpliwości interpretacyjne - „czy odpady ulegające biodegradacji i bioodpady zbierane są do jednego pojemnika (worka) czy też do odrębnych pojemników (worków). KIGO wnioskuje także o możliwość łącznego zbierania odpadów z papieru, metalu i tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych), o ile gmina kierować je będzie do instalacji gwarantującej osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów. Izba wnosi także o wprowadzenie do projektu rozporządzenia przepisów dotyczących kolorystki i oznaczenia pojemników i worków przeznaczonych na bioodpady. W kontekście przepisów przejściowych KIGO postuluje o wydłużenie okresu przejściowego do 2 lat, co jej zdaniem umożliwi „wygaszenie obecnie obowiązujących umów na odbieranie odpadów na starych zasadach i zapobiegnie wzrostowi kosztów systemu, co mogłoby skutkować podniesieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

W ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doprecyzowania wymaga § 5 projektu rozporządzenia odnoszący się do spełnienia wymogu selektywnej zbiórki. W ocenie NFOŚiGW proponowany zapis jest zbyt ogólny i może skutkować przyjmowaniem rozbieżnych interpretacji w tym zakresie. Fundusz zwraca także uwagę na brak określenia zasad zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Za zaskakujący głos w dyskusji można uznać wystąpienie Ministerstwa Zdrowia, w którym proponuje się zastąpienie koloru żółtego pojemników i worków na dowolnie inny kolor z wyjątkiem koloru czerwonego. Ministerstwo Zdrowia wskazuje bowiem, że od lat pojemniki i worki w kolorach żółtych i czerwonych wykorzystywane są w gospodarce odpadami medycznymi – co wynika zarówno z wcześniejszych regulacji, jak i projektowanych nowych aktów prawnych.

Wątpliwości dotyczące uzasadnienia

Pisma publikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie odnoszą się wyłącznie do samych rozwiązań zaproponowanych w projekcie rozporządzenia. Cześć z nich odnosi się wyłącznie do jego uzasadnienia oraz przygotowanej Oceny Skutków Regulacji (OSR).

Najbardziej interesujące jest w tym zakresie pismo Ministra – Członka Rady Ministrów – Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 roku. Wskazuje się w nim na konieczność uzupełnienia OSR „w zakresie przedstawienia precyzyjnej diagnozy problemu, w tym omówienia wpływu liczny frakcji i kolorów pojemników na poziom recyklingu, wraz ze wskazaniem ewentualnych innych instrumentów lub rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na realizację celów w zakresie selektywnego zbierania odpadów”. Zdaniem Ministra H. Kowalczyka omówienia wymaga także kwestia wpływu proponowanej regulacji na „skłonność właścicieli nieruchomości, którzy obecnie prowadzą selekcję odpadów zgodnie z niższymi niż proponowane w projekcie standardami, do rezygnacji z segregacji odpadów i przejścia do systemu opłat za odpady zbierane w sposób nieselektywny.”. W przedmiotowym piśmie akcentuje się także konieczność odwołania się do rozwiązań zagranicznych w zakresie roli standardów selektywnej zbiórki i ich wpływu na poziomy recyklingu.

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wskazał również na konieczność przedstawienia skutków wprowadzenia standardów zbierania frakcji uwzględniających szacunki dotyczące zwiększenia kosztów systemu gospodarowania odpadami (tj. wzrostu kosztów usług odbioru i zagospodarowania odpadów) w gminach, które nie spełniają projektowanych wymagań w zakresie liczby i rodzajów zbieranych frakcji oraz zakładanych kosztów zakupu dodatkowych pojemników przez właścicieli nieruchomości. W przedmiotowym piśmie podkreślono również konieczność omówienia pływu wprowadzenia standaryzacji selektywnej zbiórki na podmioty (w tym firmy i instytucje publiczne), które obecnie prowadzą mniej rozwiniętą zbiórkę „u źródła” .

Podkreślono także konieczność szczegółowego uzasadnienia proponowanych okresów przejściowych w kontekście gmin, które obecnie podpisały kontrakty na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekraczające proponowane okresy dostosowawcze.

W przedmiotowej sprawie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów, które zwróciło uwagą na konieczność doprecyzowania skutków finansowych dla właścicieli nieruchomości w związku z koniecznością wymiany pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

Także Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odniósł się do uzasadnienia projektu rozporządzenia wskazując na konieczność określenia szerszego źródła finansowania ewentualnej wymiany pojemników, aniżeli środki POiŚ.

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule stanowiska nie są z pewnością wszystkimi, które zostaną zgłoszone na etapie konsultacji i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W najbliższym czasie należy oczekiwać stanowisk organizacji samorządowych – zarówno tych o zasięgu ogólnopolskim (np. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich), jak i regionalnych. Organizacje te z pewnością przedstawią swoje stanowisko także podczas posiedzenie zespołów merytorycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także na sierpniowym posiedzeniu plenarnym Komisji (planowane na 24 sierpnia 2016 roku). Należy bowiem podkreślić, iż strona samorządowa nie wyraziła zgody podczas ostatniego posiedzenia Komisji na obiegowy tryb opiniowania projektu.

Czas pokaże na ile Ministerstwo Środowiska uwzględni zgłoszone uwagi i postulaty…

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi
TAGI:
Odpady

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi