Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.07.2016

Od 28 lipca 2016 r. rewolucja w prawie zamówień publicznych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

W dniu 28 lipca 2016 r. wchodzą w życie długo wyczekiwane przepisy zmieniające ustawę Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw[i] [dalej również: „nowela”] wprowadza gruntowne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych[ii] [dalej również: „ustawa Pr.z.p”]. Celem noweli jest przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa  dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, ale też odpowiedzenie na postulaty zgłaszane od jakiegoś czasu przez uczestników rynku zamówień publicznych. W związku z ogłoszeniem nowelizacji w Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r., większość jej przepisów wchodzi w życie 28 lipca 2016 r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane od 28 lipca 2016 r. będą podlegały przepisom ustawy Pr.z.p. w brzmieniu zmienionym nowelą (art. 16 ust. 1 noweli). Przepisy przejściowe noweli są jednak dość złożone i warto zwrócić uwagę na rozbieżność dat wejścia w życie poszczególnych rozwiązań wynikających z nowej regulacji (np. zamówienia in-house, e-zamówienia).

W związku z dużym zakresem zmian w ustawie Pr.z.p., wprowadzone zostaną również nowe przepisy wykonawcze - istotne dla praktyki zamawiających, w tym:

 • nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane,
 • nowe rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,

których projekty dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Nowela P.z.p. istotnie wpływa na zakres stosowania ustawy Pr.z.p., zasady udzielania zamówień oraz na sposób przygotowania i prowadzenia przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelą tylko przykładowo wskazać można na poniższe:

 • prawo zamawiającego do przeprowadzenia tzw. „procedury odwróconej” polegającej na nałożeniu obowiązku złożenia wymaganych dokumentów tylko na wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (art. 24aa ust. 1 ustawy Pr.z.p.); o stosowaniu przedmiotowego rozwiązania zamawiający powinien wykonawców wcześniej poinformować w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – na uwagę zasługuje, że załącznik nr 1 (wzór ogłoszenia o zamówieniu) do projektu nowego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w punkcie IV.2.3) przewiduje podanie przez zamawiającego stosownej informacji w tym względzie,
 • zmiany związane z kryteriami oceny ofert - podejście oparte na efektywności kosztowej -  składnik kosztowy oferty może stanowić nie tylko cena, ale również koszt; dopuszczone jest zastosowanie stałej ceny lub kosztu; dodatkowo zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pr.z.p., zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 (w tym np. jednostki samorządu terytorialnego) i pkt 2 ustawy Pr.z.p., oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia,
 • obowiązkowa komunikacja elektroniczna między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert – która ma być sukcesywnie wdrażana do 18 października 2018 r.,
 • obowiązek każdorazowego rozważenia przez zamawiającego podziału zamówienia na części - projekt nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje obowiązek podania przez zamawiającego „powodów niedokonania podziału zamówienia na części”,
 • nowe przesłanki trybu zamówienia z wolnej ręki (ułatwienie zawierania umów publiczno-publicznych) oraz nowe wyłączenia stosowania procedur zamówieniowych,
 • obowiązek postawienia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę osób w oparciu o umowę o pracę, jeżeli spełnione są warunki stosunku pracy określone w art. 22 § 1 K.p. – w zakresie o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pr.z.p.,
 • regulacja dotycząca tzw. zamówień mieszanych - ma przesądzić, jaki reżim będzie miał zastosowanie w przypadku złożonego przedmiotu zamówienia, co dotyczyć może np. sytuacji, gdy zawierana umowa ma jednocześnie cechy zamówienia publicznego oraz koncesji,
 • nowe zasady wykluczenia wykonawcy z postępowania, w tym rozbudowany katalog fakultatywnych podstaw wykluczenia, a także procedura tzw. „samooczyszczania” wykonawcy; aby skorzystać z fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania należy przewidzieć je w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -  załącznik nr 1 (wzór ogłoszenia o zamówieniu) do projektu nowego rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w punkcie III.2.2) przewiduje wskazanie przez zamawiającego, z której z podstaw wykluczenia zamawiający korzysta,
 • procedura udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi  - nowa, szczególna procedura udzielania zamówień publicznych, zastępująca dotychczas istniejący podział na tzw. usługi priorytetowe i niepriorytetowe, obejmującą usługi, których wykaz stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

[i] Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020).

[ii] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
TAGI:
Przetargi

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne