Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.07.2016

Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Na 22. Posiedzeniu Senatu IX kadencji została podjęta uchwała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. grupa senatorów wniosła do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przewidywał on zmianę terminu określonego w art. 90 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [dalej u.p.t.z.]. W obecnie obowiązującym brzmieniu art. 90 u.p.t.z. stanowi, iż niektóre przepisy u.p.t.z. (m.in. dotyczących zmian w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego) wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r. Wskutek wprowadzonych zmian termin ten miałby być wydłużony do 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem poselskiego projektu, przedmiotowa zmiana miała doprowadzić do wydłużenia okresu dostosowanie organizatorów do nowych zasad finansowaniu publicznego transportu zbiorowego, celem uniknięcia „zamieszania i trudności na rynku przewozu osób”. Zagadnienie to było przedmiotem artykułu pt. Refundacja ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym – projekt nowelizacji.

Konsultacje przeprowadzone w związku z projektem ujawniły, iż zakres zmian jest niewystarczający dla osiągnięcia założonego celu. Wydłużenie bowiem jedynie terminu, o którym mowa w art. 90 u.p.t.z. spowodowałoby istotną niespójność w systemie publicznego transportu zbiorowego. W szczególności, jak wskazał wicemarszałek Województwa Śląskiego, nowelizacja nie przewidziała m.in. wydłużenia obowiązywania przepisów ustawy o transporcie drogowym stanowiących o zezwoleniach na wykonywanie krajowego regularnego przewozu osób. Braki w przedmiotowym zakresie mogłyby uniemożliwić korzystanie przez pasażerów z ulg w przewozach.

Wskutek pracy komisji senackich projekt został znacznie rozszerzony. Zaproponowano wydłużenie terminów określonych w art. 78-82 oraz 85, 89 i 90 u.p.t.z. o rok. Oznacza to więc zaproponowanie dopuszczenia wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie posiadanych uprawnień do 31 grudnia 2017 r. Co więcej, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. (wydane na podstawie przepisów dotychczasowych) miałyby zachować ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. Przedmiotowe zmiany stanowiłyby również m. in., że podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób byłyby zobowiązane do 31 grudnia 2017 r. uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W tym samym terminie utrzymane byłyby dotychczasowe zasady finansowania ulgowych przejazdów.

Na 22. posiedzeniu Senatu IX kadencji podjęto uchwałę o wniesieniu projektu ustawy do Sejmu, gdzie odtąd będzie tyczył się proces legislacyjny.

Warto zauważyć, iż wydłużenia terminów obowiązywania dotychczasowych zasad finansowania ulg w przewozach pasażerskich jest również przedmiotem odrębnego, poselskiego projektu ustawy. Został on obecnie skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy