Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.07.2016

Wielość centrów usług wspólnych (CUW) w gminie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustawodawca, wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2016 r. instytucji samorządowych centrów usług wspólnych, dopuścił możliwość organizacji kilku takich centrów na obszarze jednej gminy.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Ustawodawca, wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2016 r. instytucji samorządowych centrów usług wspólnych, dopuścił możliwość organizacji kilku takich centrów na obszarze jednej gminy.

Zapewnienie przez gminę wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury lub innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego) [zwanych dalej: „jednostkami obsługiwanymi”] może odbywać się w szczególności w następującym zakresie:

 1. administracyjnym;
 2. finansowym;
 3. organizacyjnym.

Stanowi o tym wprost art. 10a ustawy o samorządzie gminnym. Co ważne, zapewnienie wspólnej obsługi ww. jednostkom obsługiwanym może odbywać się wyłącznie w zakresie zadań o charakterze wspierającym, pomocniczym w stosunku do działalności podstawowej tychże podmiotów. Tym samym usługi przekazywane do realizacji na rzecz centrum usług wspólnych nie mogą wpływać na zakres podstawowej działalności jednostek obsługiwanych. Oznacza to, że nie można w ten sposób przekazać do realizacji na rzecz CUW zadań o charakterze podstawowym.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym regulujące kwestie tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych (tj. przepisy art. 10a-10d ustawy) nie regulują szczegółowych kwestii dotyczących ich kształtu i szczegółowej procedury ich tworzenia. W związku z tym uznaje się za dopuszczalne powołanie jednego lub kilku samorządowych centrów usług wspólnych na obszarze danej gminy. Wybór kryterium, ze względu na które zostanie utworzona „sieć” CUW należy od wyłącznego uznania zainteresowanej gminy. Dla przykładu można tylko wskazać następujące kryteria:

 1. kryterium zadań przekazanych do realizacji przez podmioty obsługiwane;
 2. kryterium charakteru i rodzaju podmiotów obsługiwanych;
 3. kryterium podziału danej JST na mniejsze jednostki (obszary).

Co ważne, w przypadku zastosowania jednego z ww. kryteriów, przy tworzeniu sieci samorządowych centrów usług wspólnych, koniecznym jest, aby uchwała rady gminy, o której mowa w art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny określała jednostki obsługiwane poprzez ich enumeratywne wyliczenie. Wynika to jednoznacznie ze sposobu sformułowania przez ustawodawcę w art. 10b ust. 2 pkt 2 ustawy elementów obligatoryjnych, jakie musi zawierać każda uchwała organu uchwałodawczego JST w przedmiocie wspólnej obsługi, wśród których jest m.in. właśnie określenie „podmiotów obsługiwanych”.

Również Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w odpowiedzi na jedną z interpelacji poleskich w VII Kadencji Sejmu RP wypowiadało się na temat dopuszczalności tworzenia kilku centrów usług wspólnych na obszarze jednej gminy (zob.: odpowiedź Jana Grabca – podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – z dnia 14 października 2015 r. na interpelację nr 34592). W odpowiedzi tej wskazano, że „jednym z podstawowych celów zmiany obowiązujących przepisów było stworzenie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości powoływania centrów usług wspólnych zajmujących się obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną we wszystkich dziedzinach pozostających w gestii gmin, powiatu, czy też województwa, czyli m.in. w sprawach edukacji, pomocy społecznej, kultury, etc. Innymi słowy dana gmina będzie mogła powołać jedną lub kilka jednostek do obsługi organizacyjnej jednostek realizujących jej zadania. Instytucja ta ma zatem charakter uniwersalny i dobrowolny”.

Również w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich złożonych w obecnej (VIII) kadencji Sejmu RP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, że „brzmienie dodanego do ustawy o samorządzie gminnym art. 10b ust. 2 sugeruje, że gmina może powołać więcej niż jedną jednostkę obsługującą jednostki organizacyjne, co może być np. związane z faktem, że wykonują one różne zadania” (zob.: odpowiedź Sebastiana Chwałka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dnia 23 maja 2016 r. na interpelację nr 2681).

Podsumowując wskazać należy, że ustawodawca, wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2016 r. do przepisów ustawy o samorządzie gminnym instytucji samorządowych centrów usług wspólnych, dopuścił możliwość organizacji kilku takich centrów na obszarze jednej gminy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj