Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.06.2016

Jednolity plik kontrolny w samorządach tak jak w firmach – interpretacja ogólna

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przy wdrażaniu jednolitego pliku kontrolnego do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – tak wynika z interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów dnia 20.06.2016 r. (nr PK4.8012.55.2016).

Jednolity Plik Kontrolny [dalej także: JPK] to zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego przez bezpośredni eksport danych. Taki zbiór powinien zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ oraz format (zgodnie ze schematem XML). Ma to przyczynić się do szybszej i dokładniejszej analizy danych przez organy podatkowe, co z założenia wpłynąć ma na uszczelnienie systemu podatkowego.

Po uchwaleniu przepisów dotyczących JPK pojawiło się wiele pytań związanych z zakresem stosowania tych przepisów m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego. Zastanawiano się, czy również one będą zobowiązane do przekazywania danych w formacie JPK, a jeżeli tak, to od jakiego momentu - czy okres przejściowy przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców miałby również do nich zastosowanie? Powyższe wątpliwości rozstrzygnął Minister Finansów wydając interpretację ogólną dnia 20 czerwca 2016 r. o nr PK4.8012.55.2016.

Systematyzując kwestię JPK wskazać należy, że:

 1. podatnicy VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne), prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą miały obowiązek comiesięcznego przekazywania (nawet jeżeli rozliczają się kwartalnie) – bez wezwania organu podatkowego – ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie odpowiadającej strukturze JPK.

Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców już od 1 lipca 2016 r. (a więc ewidencji za lipiec 2016 r. składanej do 25 sierpnia 2016 r.), małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

 1. podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązane do przysłania – na żądanie organów podatkowych – całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie odpowiadającej strukturze JPK.

Obowiązek ten będzie dotyczył dużych przedsiębiorców już od 1 lipca 2016 r., a mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.

Z przywołanej interpretacji ogólnej wynika, że wskazane powyżej terminy będą miały odpowiednie zastosowanie również do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc także do jednostek samorządu terytorialnego. O tym, od kiedy opisane obowiązki obciążać będą JST, decydować będzie zatem wielkość zatrudnienia i spełnienie jednego z kryteriów bilansowych. Dla przypomnienia warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:

 • za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio co najmniej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln euro albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekraczające 43 mln euro;

 • za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 43 mln euro;

 • za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro

 • za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 mln euro.

Szybkie wejście w życie powyższych przepisów powoduje, że jednostkom zostało bardzo mało czasu. Powinny więc w pierwszej kolejności ustalić swój status (poprzez analizę wielkości zatrudnienia, rocznego obrotu, sumy aktywów bilansu) a następnie podjąć odpowiednie działania zmierzające do dostosowania swoich systemów księgowo-informatycznych, tak aby możliwe było przesyłanie danych w ujednoliconej formie elektronicznej (JPK).

Pełny tekst interpretacji dostępny jest na stronie:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5123652/20160620_interpretacja_jpk.pdf

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj