Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.06.2016

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz radnych (aspekty podatkowe)

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Radni oprócz podstawowej diety związanej z pełnieniem funkcji, bardzo często otrzymują również określone kwoty tytułem udziału w gminnych instytucjach samorządowych, ale również innego rodzaju świadczenia, takie jak: możliwość nieodpłatnego korzystania z telefonów komórkowych, komputerów, tabletów, czasopism, kalendarzy, bezpłatny udział w szkoleniach czy seminariach.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Radni oprócz podstawowej diety związanej z pełnieniem funkcji, bardzo często otrzymują również określone kwoty tytułem udziału w gminnych instytucjach samorządowych, ale również innego rodzaju świadczenia, takie jak: możliwość nieodpłatnego korzystania z telefonów komórkowych, komputerów, tabletów, czasopism, kalendarzy, bezpłatny udział w szkoleniach czy seminariach.

Przez lata budziło wątpliwości, czy tego typu świadczenia generują po stronie radnych powstanie przychodu, a w konsekwencji, czy gminy, pełniąc rolę płatnika są zobowiązane do poboru od przekazywanych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy bądź realizacji innych obowiązków formalnych.

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowisko organów podatkowych prezentowane w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych wskazuje na korzystne odniesienie się do omawianej kwestii.

Rozpoczynając od kwot uzyskiwanych przez radnych tytułem udziału w gminnych instytucjach samorządowych, warto przywołać wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. I SA/Po 920/14), w którym sąd jednoznacznie wskazał, że sprawowanie mandatu radnego to nie tylko uczestnictwo w pracach organu, czyli posiedzeniach komisji i sesji, to również konieczność uczestniczenia w innych instytucjach samorządowych. W związku z tym stwierdzono, że udział radnego w pracach instytucji samorządowych, do czego jest zobowiązany na podstawie wyboru bądź aktu powołania jest konsekwencją pełnienia przez niego funkcji radnego danej gminy i niewątpliwie jest związany z wykonywaniem obowiązków radnego, co jasno wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], w tym przede wszystkim art. 24 u.s.g. Tym samym przyjęto, że radny, pełniąc funkcję w gminnych instytucjach samorządowych wykonuje czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. To z kolei oznacza, że przychód uzyskany przez radnego do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: u.p.d.o.f.].

W przywołanej sprawie organ próbował przekonywać, że przychody otrzymywane przez radnych, którzy zostali desygnowani do gminnych instytucji samorządowych należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście jako przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności. Zdaniem organu wykonywanie tych zadań nie jest realizacją obowiązku obywatelskiego, ale obowiązków nałożonych przez organ gminy w związku z realizacją zadań własnych gminy, co oznaczałoby, że nie jest zwolniony z opodatkowania, a gmina byłaby zobowiązana do poboru zaliczek. Jednakże powyższe stanowisko zaprezentowane przez organ w wydanej interpretacji nie zostało zaaprobowane przez WSA w Poznaniu, który uchylił tę interpretację.

Natomiast w zakresie innego rodzaju świadczeń na rzecz radnych, takich jak: bezpłatna prasa, kalendarze, wizytówki, Internet, telefony komórkowe wskazuje się, że są to narzędzia niezbędne w realizowaniu codziennych obowiązków radnych, a to powoduje, że – z uwagi na bezpośredni związek z wykonywanymi zadaniami – nie mogą zostać uznane za nieodpłatne świadczenia po stronie radnych. Z tych też powodów nie są przychodem podatkowym, a na gminie nie ciąży z tego tytułu obowiązek płatnika.

W interpretacjach (np. DIS w Bydgoszczy z dn. 25.09.2015 r. sygn. ITPB2/4511-704/15/MM; DIS w Katowicach z dn. 11.09.2015 r. sygn. IBPB-2-1/4511-241/15/MD oraz z dnia 29.05.2015 sygn. IBPBII/1/4511-171/15/MK, DIS w Łodzi z dn. 18.05.2015 sygn. IPTPB1/4511-78/15-4/SJ) podkreśla się, że dla prawidłowego funkcjonowania organu, jakim jest rada gminy radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Wymienione narzędzia umożliwiają pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb społeczności i możliwych sposobów ich rozwiązywania, należytą organizację pracy, w szczególności poprzez zapewnienie szybkiej i bezpośredniej komunikacji. Narzędzia te nie mają w dzisiejszych czasach charakteru wyjątkowego, wręcz przeciwnie są powszechne i pożądane, a ich wykorzystywanie w działalności radnych na rzecz wspólnoty stanowi rzecz oczywistą i praktyczną. W konsekwencji koszty poniesione na korzystanie ze wspomnianych materiałów nie mogą być uznane za nieodpłatne świadczenie.

Podobnie udział radnych w konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach oraz kursach nie pociąga za sobą następstwa w postaci przychodu podatkowego po stronie radnego i związanych z tym obowiązków gminy jako płatnika. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Dla przykładu wskazać można interpretację DIS w Bydgoszcze z 4.03.2016 r. (sygn. ITPB2/4511-1106/15-3/ENB), DIS w Katowicach z dnia 3.09.2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-214/15/BD) oraz DIS w Łodzi z dnia 19.06.2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-252/15-2/MH).

Ważne jest jednak, aby sponsorowane radnym szkolenia miały na celu pogłębianie wiedzy merytorycznej i służyło lepszemu wypełnianiu obowiązków radnych oraz prawidłowemu funkcjonowaniu organu. Jak zauważył DIS w Łodzi w interpretacji z 27.11.2015 r. sygn. IPTPB1/415-288/12-5/15-S/MM finansowane szkolenia nie powinny dotyczyć jakichkolwiek zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji czy nabywaniem umiejętności, które mogłyby być wykorzystywane przez radnych w innych dziedzinach niż wykonywanie obowiązków członka organu stanowiącego.

Powyższe potwierdza, że – z uwagi na fakt, iż dla prawidłowego funkcjonowania organu gminy, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji – wydatki na szkolenia tematyczne, konferencje dotyczące zagadnień i problemów społeczności gminnej, kursy, koszty zużycia przez radnego gminy artykułów biurowych, możliwość korzystania z telefonów, komputera, Internetu, prasy, wydatki poniesione na posiedzenia Rady Gminy, nie spełniają kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Wydatki Gminy w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f. są bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie organów Gminy, jakim jest Rada Gminy, w skład której wchodzą radni. Zatem, jako takie, wydatki te nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Natomiast diety uzyskiwane przez radnych wraz z kwotami uzyskiwanymi tytułem udziału w gminnych instytucjach samorządowych stanowią przychód związany z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, który do kwoty 2280 zł jest zwolniony z opodatkowania.

Z powyższych tytułów gmina nie pełni funkcji płatnika, co oznacza, że nie jest zobowiązana do poboru zaliczek, wystawiania informacji PIT-8C ani PIT-11.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj