Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.06.2016

Braki formalne zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie niedopuszczalne jest traktowanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jako decyzji o zakazie zgromadzenia i składanie od niego odwołania.

Postanowieniem z dnia 29 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (sygn. I Ns 40/15) odrzucił wniosek organizatora zgromadzenia, określony jako „odwołanie od decyzji w sprawie nie uznania organizowanego wydarzenia za zgromadzenie publiczne”.

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do prezydenta miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Po kilku dniach do organizatora wpłynęło pismo, z którego wynikało, że ze względów formalnych zawiadomienie nie zostało przyjęte. W przesłanym dokumencie zostało wyrażone również stanowisko, że niedopuszczalne jest organizowanie zgromadzenia publicznego w formie przejazdu rowerowego.

Zdanie organizatora zgłoszonego zgromadzenia ww. pismo, pomimo swojej formy, jest decyzją wydaną w trybie art. 14 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, tj. decyzją o zakazie zgromadzenia. W związku z tym organizator zdecydował się wnieść odwołanie od tak sformułowanej „decyzji”.

Rozpatrując sprawę Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił ww. wniosek, określony jako „odwołanie”, jako niedopuszczalny.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Do zawiadomienia organizator zobowiązany jest do podania szeregu danych, wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Jednocześnie, w art. 11 ustawy – Prawo o zgromadzeniach wskazano, że w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Dopiero w przypadku zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w stosunku do którego nie stwierdzono występowania braków formalnych, dopuszczalne jest wydanie stosownej decyzji o zakazie zgromadzenia (o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 14 ustawy – Prawo o zgromadzeniach). W takiej dopiero sytuacji organizatorowi służy odwołanie, składane bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy.

Przekładając powyższe na analizowany stan faktyczny, Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że pismo wniesione przez organizatora do Sądu nie jest odwołaniem, bowiem pismo wskazane przez niego jako decyzja w istocie taką decyzją nie jest. Pismo to, pomimo tego, że porusza również kwestie merytoryczne, jest pismem wskazującym na braki formalne zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, o którym mowa w art. 11 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Tym samym, jako reakcję na powyższe pismo, organizator powinien uzupełnić wskazane braki formalne, a dopiero w przypadku wydania przez organ decyzji o zakazie zgromadzenia, mógłby on złożyć odwołanie od takiej decyzji.

Rozpatrywane w niniejszej sprawie pismo, zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie, nie mogło zostać rozpatrzone merytorycznie przez Sąd, bowiem nie stanowi w istocie odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, która nie została przez organ gminy w stosunku do złożonego przez organizatora zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ogóle wydana.

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne