Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.06.2016

Rozwiązanie kontraktu publicznego celem przestrzegania prawa unijnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r. nowela ustawy Prawo zamówień publicznych  zapewnia zamawiającemu możliwość rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeśli wymaga tego prawo unijne.

Z dyrektywy 2014/24/UE [dalej również: „dyrektywa 2014/24/UE”][i] - którą wdrażać ma ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  [dalej również: „nowela”][ii] - wynika, że zamawiający napotykają czasem okoliczności, które wymagają wcześniejszego rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu przestrzegania obowiązków na podstawie unijnego prawa w dziedzinie zamówień publicznych.

Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić instytucjom zamawiającym możliwość - na warunkach określonych w prawie krajowym - rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego w okresie jej obowiązywania, jeśli wymaga tego prawo unijne (motyw 112 preambuły dyrektywy 2014/24/UE). Szczegółowe podstawy rozwiązania umowy dyrektywa 2014/24/UE określa w art. 73.

Celem wdrożenia przepisu art. 73 dyrektywy 2014/24/UE nowela wprowadza do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: „ustawa Pr.z.p”][iii] nowy przepis art. 145a, wedle którego zamawiający może rozwiązać umowę w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z trzech poniższych okoliczności:

 • Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Pr.z.p. określających warunki dopuszczalności zmiany umowy - a konkretnie przepisów art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pr.z.p. - według brzmienia nadanego w noweli.
 • Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pr.z.p. Warto w tym miejscu nadmienić, iż z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pr.z.p. w brzmieniu nadanym nowelą wynika nowy katalog obowiązkowych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Podkreślenia wymaga, iż - w myśl art. 139 ust.1 ustawy Pr.z.p. - do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pr.z.p. nie stanowią inaczej. Z powyższego wynika, że - co do zasady - rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest możliwe na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Prawo rozwiązania umowy przyznane zamawiającemu w art. 145a ustawy Pr.z.p. należy uznać jednak w tym wypadku za regulację szczególną (lex specialis) względem przepisów Kodeksu cywilnego - mającą przed przepisami Kodeksu cywilnego pierwszeństwo. W konsekwencji - jeśli prawo rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego w danym stanie faktycznym lub w zakresie dotyczącym danej umowy nie będzie mieć podstaw w przepisach Kodeksu cywilnego lub wynikać z treści umowy, podstawą (ustawową) rozwiązania umowy będzie mógł być w tym wypadku art. 145a ustawy Pr.z.p. - jeśli wystąpi któraś ze wskazanych w tym przepisie przesłanek rozwiązania umowy.    

W przypadku rozwiązania umowy na warunkach, o których mowa w art. 145a ustawy Pr.z.p., wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145b ustawy Pr.z.p.). Pomimo regulacji art. 145b ustawy Pr.z.p. - określającej ogólnie zasady rozliczenia wynagrodzenia w razie rozwiązania umowy - zasadnym jest dokładniejsze uregulowanie we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutków dokonanego przez zamawiającego na podstawie art. 145a ustawy Pr.z.p. rozwiązania umowy (np. w zakresie kar umownych, należnych odszkodowań czy też obowiązków sprawozdawczych wykonawcy dotyczących zrealizowanej części umowy).


[i] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65).

[ii] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl.

[iii] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
TAGI:
Przetargi

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne