Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.05.2016

100-letnia gwarancja jako kryterium oceny ofert?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

KIO potwierdziła swe wcześniejsze stanowisko - zaoferowanie przez wykonawcę stuletniego okresu gwarancji może wymagać odrzucenia jego oferty.

W wyroku z dnia 23 marca 2016 r. (KIO 369/16)[1] Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych [dalej również: KIO lub Izba] uznała, że zaoferowanie przez wykonawcę de facto stuletniego okresu gwarancji i rękojmi - w okolicznościach przedmiotowej sprawy - nosiło znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2] [dalej również: z.n.k.]. Konsekwencją powyższych ustaleń Izby było nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[3] [dalej również: ustawa Pr.z.p.].

W postępowaniu objętym badaniem Izby, zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalił jako kryteria oceny ofert poza ceną (waga - 60 %) również gwarancję i rękojmię (waga - 40 %). Jednocześnie zamawiający wskazał, że minimalny okres udzielanej gwarancji i rękojmi musi wynosić nie mniej niż 24 miesiące, nie wskazując jednak maksymalnego okresu jaki wykonawcy mogą zaoferować w prowadzonym postepowaniu. Długość okresu gwarancji i rękojmi w złożonych w postępowaniu ofertach wahała się od 3 do 99 lat.

Izba uwzględniła wniesione w przedmiotowej sprawie odwołanie i nakazała, aby podczas ponownej oceny i badania ofert odrzucone zostały oferty wykonawców oferujących stuletni oraz dwudziestoletni okres gwarancji. KIO uznała za zasadne zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pr.z.p.

W ocenie Izby - biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia były regały przesuwne zasilane elektrycznie - gdzie sterowanie regałami miało zostać zapewnione za pomocą panelu dotykowego, zaoferowanie przez dwóch uczestniczących w postępowaniu wykonawców stuletniego i dwudziestoletniego okresu gwarancji na całość konstrukcji, nosiło znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 z.n.k. KIO doszła do wniosku, że przy ustalonych przez zamawiającego w postępowaniu kryteriach oceny ofert zachowanie wykonawców oferujących stuletni oraz dwudziestoletni okres gwarancji było oderwane od realiów zamówienia i możliwości wykonywania świadczeń gwarancyjnych w tak długim okresie. Według KIO - sztuczne wydłużenie „okresu gwarancji” należało poczytywać za działanie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uzyskanie zamówienia innym wykonawcom, którzy zdecydowali się udzielić gwarancji na realny i adekwatny do przedmiotu zamówienia okres. Zdaniem Izby - zasady wiedzy i doświadczenia życiowego nakazywały przyjąć, iż cykl życia urządzeń elektronicznych, w które miały być wyposażone regały był znacząco krótszy niż sto lub nawet dwadzieścia lat.

W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia Izba przytoczyła i potwierdziła jednocześnie swe wcześniejsze stanowisko zajęte w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (KIO 692/15)[4], zgodnie z którym okres oferowanej przez wykonawcę gwarancji wymaga szczególnej analizy z uwagi na przedmiot jaki zamawiający nabywa w toku procedury przetargowej.


[1] Uzasadnienie przedmiotowego orzeczenia dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych - ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki.

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

[4] Uzasadnienie przedmiotowego orzeczenia dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych - ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne