Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.05.2016

Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdaniem WSA w Gorzowie niedopuszczalne jest ustalenie górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem, że stawki te nie zawierają podatku VAT.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Go 439/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w całości w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin, rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały górne stawki opłat za tego typu usługi świadczone przez przedsiębiorców. Uchwałę taką podjęła rada miejska, jednak poważne zastrzeżenia wzbudził zapis stanowiący, że wskazane w niej stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Skargę na powyższą uchwałę wniósł do WSA w Gorzowie Wielkopolskim prokurator, zarzucając radzie miejskiej rażące naruszenie prawa materialnego. W uzasadnieniu wskazał, że wynikająca z art. 6 ust. 2 u.c.p.g. delegacja ustawowa dla rady gminy do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest tak naprawdę upoważnieniem do określenia maksymalnej kwoty jaką może wyznaczyć podmiot wykonujący usługę w tym zakresie. Zdaniem skarżącego, użyte w tym przepisie pojęcie „stawki opłat” odpowiada definicji ceny, zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, tj. wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W konsekwencji, górna stawka opłaty jest tożsama z maksymalną ceną. W związku z powyższym, stawki opłat ustalone przez radę gminy powinny zawierać w sobie należny za tego rodzaju usługi podatek od towarów i usług.

W odpowiedzi na skargę rada miejska wskazała, że w związku z wniesioną skargą został przygotowany projekt nowej uchwały, której treść w całości uwzględnia uwagi prokuratora, a określone w niej górne stawki opłat zawierają tym razem podatek od towarów i usług. To, zdaniem organu, który wydał kwestionowany akt, czyniło rozpoznanie skargi bezzasadnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Go 439/15) uwzględnił skargę prokuratora, stwierdzając nieważność ww. uchwały w całości.

Sąd podkreślił, że przepisy u.c.p.g., a zwłaszcza art. 6 ust. 2 i 4 nie uprawniają gminy do ustalenia w drodze uchwały cen, do uiszczenia których zobowiązani będą właściciele nieruchomości, od których odbierane będą odpady komunalne. Uchwała rady gminy w przedmiocie określenia górnych stawek opłat wyznacza jedynie sposób określenia ceny w umowie. WSA zauważył, że aczkolwiek niefortunnym jest posługiwanie się w tej materii przez ustawodawcę odmiennymi określeniami, to jednak nie może ulegać wątpliwości, że górna stawka opłaty, o której mowa w art. 6 ust. 2 u.c.p.g. jest w istocie maksymalną kwotą, jaką może ustalić w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę. Jest to tym samym maksymalna cena jaką uiścić musi, w razie jej ustalenia, nabywca usługi. Istotą tego rozwiązania jest ochrona nabywców tych usług przed wygórowanymi cenami, które mógłby narzucić podmiot odbierający odpady.

WSA przychylił się do stanowiska prokuratora, że ustalenie górnej stawki opłat w sposób, w jaki uczyniła to rada miejska naruszało treść prawa materialnego. Zdaniem sądu trafnie uznał prokurator, że ustalając w trybie art. 6 ust. 2 u.c.p.g. górne stawki opłaty za świadczenie usług, o jakich mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy, rada gminy powinna mieć na uwadze przytoczoną powyżej treść przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o cenach. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji nieprawidłowym było, tak jak to uczyniono w zaskarżonej uchwale, wskazanie stawek opłaty bez podatku VAT.

W związku z powyższym Sąd uznał, że rada miejska w istocie nie określiła górnej stawki opłaty, a tym samym przekroczyła granice ustawowego umocowania z art. 6 ust. 2 u.c.p.g.

Zgodnie z deklaracją zawartą przez radę miejską w odpowiedzi na skargę, uchwalony został nowy akt prawa miejscowego z prawidłowym określeniem górnych stawek opłat. W chwili orzekania przez WSA nie było już w obrocie prawnym zaskarżonej przez prokuratora uchwały rady miejskiej. Sąd jednak podkreślił, że uchwała obowiązywała prawie dwa i pół roku i w tym okresie mogła w sposób rzeczywisty oddziaływać w sferze praw i obowiązków podmiotów zobowiązanych ją stosować. Stąd też, zdaniem sądu, brak zaskarżonej przez prokuratora uchwały rady miejskiej w chwili orzekania, nie czynił rozpoznania ww. skargi bezprzedmiotowym. Dopiero stwierdzenie nieważności jest jednoznaczne z niemożnością traktowania tego aktu jako podstawy prawnej indywidualnych rozstrzygnięć, czy też wywierającego skutków w sferze stosunków cywilnoprawnych.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że zaskarżona uchwała jest dotknięta uchybieniami uzasadniającymi jej wyeliminowanie z obrotu prawnego w całości.

Wyrok jest prawomocny.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi