Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.05.2016

Czy uchwała zmieniająca budżet jednostki samorządu terytorialnego wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Jak wskazał WSA w Gliwicach, kwestia publikowania w wojewódzkich dziennikach urzędowych uchwał zmieniających budżet jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na niejednoznaczność przepisów w tym zakresie, jest problematyczna.

Wyrokiem z dnia 7 września 2015 r. (sygn. I SA/Gl 589/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na uchwałę rady miasta w przedmiocie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie  zmian budżetu miasta na 2015 r.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach prokurator rejonowy, zarzucając jej naruszenie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, polegające na zaniechaniu skierowania przedmiotowej uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i żądając jej uchylenia w całości.

W uzasadnieniu Skarżący podkreślił, że skarżona uchwała nie zawiera zapisu o wymogu jej publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Zdaniem skarżącego wymóg ten zawarty jest w art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Nadto, powołując się na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. II GSK 224/10) prokurator  wskazał, że pojęcie „uchwały budżetowej” należy interpretować rozszerzająco także jako uchwałę dotyczącą zmian w budżecie. Jednocześnie podniósł, iż ustawodawca określając obowiązek publikacji uchwał budżetowych (liczba mnoga) w dzienniku urzędowym, założył, że uchwał w sprawie budżetu może być więcej niż jedna w ciągu roku. Tym samym, przytaczając stanowisko jednej z regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli podkreślił, że uchwała zmieniająca uchwałę budżetową podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W odpowiedzi na skargę prezydent miasta wniósł o jej oddalenie, podkreślając przy tym, że kwestia publikowania uchwał zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego budzi liczne wątpliwości. Zaznaczył jednak, że organem uprawnionym do dokonywania oceny legalności przedmiotowej uchwały jest regionalna izba obrachunkowa właściwa dla miejscowości sporu, która w tym przypadku w swoim stanowisku wskazała, iż uchwały zmieniające budżet nie podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Nadto, strona podniosła, iż zgodnie z  literalnym brzmieniem art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  pojęcie  „uchwały budżetowej” należy interpretować tylko jako uchwałę podjętą przed rozpoczęciem roku budżetowego., ewentualnie – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2015 r. (sygn. I SA/Gl 589/15) uznał skargę prokuratora za niezasadną. WSA zaznaczył, iż z uwagi na niejednoznaczne brzmienie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowisko prokuratora, że uchwały zmieniające budżet jednostek samorządu winny być publikowane w dziennikach urzędowych poszczególnych województw, znajduje tylko częściowe uzasadnienie. Nadto, Sąd podkreślił, że analiza art. 61 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, pogłębiają wątpliwości co do znaczenia pojęcia „uchwały budżetowej”. Jednakże z uwagi na okoliczności niniejszej sprawy, Sąd nie dopatrzył się wystarczających przesłanek do stwierdzenia nieważności skarżonej uchwały. Nadto, podkreślił, że analiza ww. art. 61 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym pozwala wywieść, iż nie ma obowiązku wpisywania w uchwale zmieniającej budżet gminy postanowienia o skierowaniu takiego aktu do publikacji według zasad przewidzianych dla aktów prawa miejscowego i tym samym wejście w życie takiej uchwały nie jest uzależnione od jej ogłoszenia według zasad przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego. W konsekwencji brak było także podstaw do zakwestionowania postanowień spornej uchwały w stopniu uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności.

WSA w Gliwicach zaznaczył, że z uwagi na stanowisko regionalnej izby obrachunkowej właściwej miejscowo dla ww. sporu, nie można również podzielić argumentacji prokuratora, iż sporna uchwała powinna być publikowana w dzienniku urzędowym województwa, chociażby odmienne stanowisko prezentowała inna RIO. Tym samym Sąd nie rozwiał ostatecznych wątpliwości w tej kwestii i podkreślił, że na terenie kraju istnieje różna praktyka w zakresie publikowania, bądź jego braku, uchwał zmieniających budżet gminy.

Z uwagi na ww. okoliczności sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że brak jest dostatecznych podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej budżet miasta i oddalił skargę prokuratora w całości.

Wyrok nie jest prawomocny.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi