Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.05.2016

Brak możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem WSA w Warszawie, brak sprzętu umożliwiającego zeskanowanie wnioskowanych informacji zgodnie z wnioskiem i nieodniesienie się wnioskodawcy do innej propozycji ich udostępnienia jest wystarczającą przesłanką do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję stowarzyszenia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do stowarzyszenia, jako podmiotu realizującego zadania z wykorzystaniem środków publicznych wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci zestawienia umów cywilnoprawnych za rok 2013 zawierającego co najmniej oznaczenie daty, strony umowy, wartości umowy oraz jej przedmiotu, w oparciu o rejestr umów, o ile rejestr taki jest prowadzony oraz udostępnienie kopii treści umów cywilnoprawnych za rok 2013, w sytuacji, gdy stowarzyszenie nie prowadzi rejestru umów.

W odpowiedzi na powyższy wniosek stowarzyszenie poinformowało, że nie prowadzi rejestru umów oraz nie posiada kserokopiarki ani też skanera, wobec czego nie może udostępnić informacji publicznej w formie, o jakiej mowa we wniosku. W związku z tym zaproponowano wnioskodawcy udostępnienie umów, o których mowa we wniosku w siedzibie stowarzyszenia, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Wnioskodawca nie odpowiedział na powyższą propozycję i wniósł skargę na bezczynność.

W toku rozpatrywania skargi WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. II SAB/Wa 634/13) stwierdził bezczynność stowarzyszenia wskazując na brzmienie art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W zdaniu drugim tego przepisu ustawodawca wskazał z kolei, że w takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Po uprawomocnieniu się powyższego wyroku stowarzyszenie wydało decyzję umarzającą postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem, zmienioną następnie, w toku ponownego rozpoznania sprawy, poprzez doprecyzowanie, że umorzenie dotyczy wyłącznie udostępnienia wnioskowanych umów cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie, wniosek został bowiem rozpatrzony poprzez wskazanie, że stowarzyszenie nie prowadzi rejestru umów.

W uzasadnieniu decyzji umarzającej wskazano, że stowarzyszenie jest małym podmiotem, opartym w zasadzie wyłącznie o pracę społeczną wolontariuszy, w związku z tym nie dysponuje środkami technicznymi, tj. sprzętem biurowym, który byłby przeznaczony do skanowania – digitalizacji dokumentów.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł wnioskodawca.

Wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję stowarzyszenia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, przyznając tym samym rację stowarzyszeniu.

W uzasadnieniu WSA w Warszawie wskazał, że stowarzyszenie, będąc związanym oceną prawną i wskazaniami zawartymi w prawomocnym wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. II SAB/Wa 634/13), prawidłowo zastosowało w niniejszej sprawie art. 14 ust. 2 zd. drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sąd wskazał również, że w jego ocenie wydając decyzją o umorzeniu postepowania w sprawie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie żądania przesłania na e-mail wnioskodawcy kopii umów cywilnoprawnych za rok 2013, stowarzyszenie w sposób należyty uzasadniło swoje rozstrzygniecie.

Stowarzyszenie prawidłowo wyjaśniło, że poinformowało wnioskodawcę, iż jest małym podmiotem, opartym w zasadzie wyłącznie o pracę społeczną wolontariuszy oraz, że nie dysponuje środkami technicznymi, tj. sprzętem biurowym, który byłby przeznaczony do skanowania – digitalizacji dokumentów, dlatego też nie jest w stanie uczynić zadość jego żądaniu przesłania na wskazany adres e-mail kopii umów cywilnoprawnych za rok 2013. Dlatego też stowarzyszenie zaproponowało wnioskodawcy udostępnienie wszystkich umów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków publicznych w swojej siedzibie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wnioskodawca w żaden sposób nie odniósł się do powyższej propozycji udostępnienia mu żądanych we wniosku umów w siedzibie Stowarzyszenia. W tej sytuacji, stowarzyszenie nie mogło wydać innego rozstrzygnięcia, niż decyzji umarzającej postępowanie w sprawie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie żądania przesłania na e-mail wnioskodawcy kopii umów cywilnoprawnych za rok 2013.

Wyrok jest prawomocny.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej