Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.04.2016

Refundacja ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym – projekt nowelizacji

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydłużenie terminu, do którego będą obowiązywać dotychczasowe zasady stosowania i refundacji ulg ustawowych poza komunikacją miejską.

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zamieszczono komunikat, w którym zapowiedziano przygotowanie projektu ustawy przesuwającej termin wejścia w życie nowych zasad przyznawania rekompensaty w związku ze stosowaniem ulg ustawowych. Ministerstwo potwierdziło, iż pozostaje w kontakcie z Senatem, w którym mają już być prowadzone prace nad przedmiotową nowelizacją.

Omawiana sprawa dotyczy przepisów ustaw z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [dalej u.p.t.z.] oraz z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego [dalej ustawa o uprawnieniach]. Mianowicie, obecnie zarówno operatorzy publicznego transportu zbiorowego (podmioty, które zawarły z organizatorem – np. jednostką samorządu terytorialnego – umowę na świadczenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej), jak i przewoźnicy są obowiązani do stosowania ulg wynikających z ustawy o uprawnieniach (a więc ulg do przewozów poza komunikacją miejską). Wynika to z art. 87 u.p.t.z. oraz ustawą o uprawnieniach. Oba akty prawne przewidują procedury odzyskiwania utraconych dochodów w związku ze stosowaniem przedmiotowych ulg, uregulowane odmiennie dla przewoźników i operatorów. Środki są wydatkowane z budżetu państwa.

Jednakże, od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie ze wspomnianym art. 87 u.p.t.z., jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego będą zobowiązani do stosowania ulg wynikających z ustawy o uprawnieniach. Im również będzie należała się rekompensata. Oczywiście, przewoźnicy będą mogli stosować ulgi na zasadach handlowych, jednak nie będą mogli uzyskiwać za nie rekompensaty na dotychczasowych warunkach.

Zbliżający się upływ ustawowego terminu wymusza na organizatorach organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli chcieliby, by na ich obszarze były wykonywane przewozy z zagwarantowanymi uprawnieniami do ulg. Jego nastanie oznacza jednocześnie, że dotychczas uprawnieni do ulg nie stracą swoich przywilejów, jednakże może nastąpić sytuacja, że nie będą mogli wykorzystać ich w praktyce. Nie wszyscy bowiem organizatorzy zdążyli zorganizować przewozy o charakterze użyteczności publicznej (lub w ogóle tego nie planują).

Fakt, iż ta dość skomplikowana problematyka dotyka codziennego życia wielu obywateli spowodował  żywe zainteresowanie mediów. Niektóre nagłówki pytały nawet o „koniec ulg dla studentów i niepełnosprawnych”. Jak już wspomniano, nie jest przekaz do końca ścisły. Co więcej, należy pamiętać, iż ustawa o uprawnieniach nie stanowi wyłącznego katalogu ulg (które można odczytać z m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). Warto przy tym zauważyć, iż w Sejmie złożono liczne interpelacje odnośnie do nowej sytuacji w publicznym transporcie zbiorowym (w odpowiedziach pojawiała się informacje o pracach nad nowelizacją, które miały być prowadzone w Senacie). Także jednostki samorządu terytorialnego apelowały o wydłużenie terminu przewidzianego w art. 87 u.p.t.z.

W tej sytuacji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało przeprowadzenie prac legislacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że przyniosą one dla budżetu państwa dodatkowe wydatki. Jednak ze względu na duże zainteresowanie ze strony opinii publicznej i środowisk samorządowych można mieć uzasadnione przekonanie, iż nowelizacja ma szansę wejść w życie przed 1 stycznia 2017 r.

O dalszych etapach zapowiadanej nowelizacji będziemy informować na bieżąco.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy