Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.04.2016

Nowe maksymalne stawki opłat za selektywną zbiórkę odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dnia 24 marca 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 roku. Stawka ta wyniosła 1386 zł, a więc 46 zł więcej niż w roku 2014.

Ww. obwieszczenie zostało ogłoszone w Monitorze Polskim pod pozycją 297.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: ucpg] w art. 6k ust. 2a, dodanym do ustawy z dniem 1 lutego 2015 r., jako realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12), określa sposób ustalenia maksymalnych stawek opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, które musi uwzględniać rada gminy w swojej uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty. Stawki te uzależnione są od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, ogłaszanego w pierwszym kwartale każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 6k ust. 1 ucpg przewiduje możliwość wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez radę gminy. Wyboru takiego rada gminy dokonuje spośród metod określonych w ustawie. Metody przewidziane przez art. 6j ust. 1 i 2
ucpg są następujące:

1)       od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2)      od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3)      od powierzchni lokalu mieszkalnego,

4)      od gospodarstwa domowego.

Jednocześnie art. 6j ust. 2a ucpg stanowi, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Na podstawie ww. obwieszczenia, biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w 2015 roku (tj. 1386 zł), a także stawki procentowe przewidziane w art. 6k ust. 2a ucpg dla każdej z ww. metod, maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1)      w przypadku wyboru metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 27,72 zł za mieszkańca;

2)      w przypadku wyboru metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości - 9,70 zł za m3 zużytej wody;

3)      w przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego - 1,11 zł za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4)      w przypadku wyboru metody ustalenia jednej stawki od gospodarstwa domowego przez radę gminy - 77,62 zł za gospodarstwo domowe.

Dla porównania, poprzednio obowiązujące maksymalne stawki opłat były następujące:

1)      w przypadku wyboru metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 26,80zł za mieszkańca (a zatem 0,92 zł mniej niż obecnie);

2)      w przypadku wyboru metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 9,38 zł za m3 zużytej wody (a zatem 0,32 zł mniej niż obecnie);

3)      w przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego - 1,07 zł za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego (a zatem 0,04 zł mniej niż obecnie);

4)     w przypadku wyboru metody ustalenia jednej stawki od gospodarstwa domowego przez radę gminy - 75,04 zł za gospodarstwo domowe (a zatem 2,58 zł mniej niż obecnie).

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi