Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.04.2016

Kto jest organem nadzoru nad uchwałą w sprawie deklaracji śmieciowej?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdaniem NSA, organem właściwym do nadzoru nad uchwałami w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  jest regionalna izba obrachunkowa.

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. II FSK 415/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2575/13), wydanego w sprawie ze skargi rady gminy na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W grudniu 2012 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [dalej: deklaracja]. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie [dalej: RIO] w drodze uchwały stwierdziło nieważność ww. uchwały uzasadniając to uprzednim stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Zdaniem RIO, omawiany wzór deklaracji winien być skorelowany z metodą ustalenia opłaty, co wskazuje na błędną kolejność podejmowanych przez gminę uchwał.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła rada gminy wskazując, iż organem właściwym do nadzoru nad uchwałami w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  jest wojewoda, bowiem uchwała w swym brzmieniu nie dotyczy kwestii finansowych. Nadto, wojewoda po uprzednim nadzorze przedmiotowej uchwały  nie zgłosił zastrzeżeń do jej treści.

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2575/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę rady gminy.

Sąd I instancji odmówił racji skarżącej jakoby właściwym do oceny legalności podjętej przez nią  uchwały jest wojewoda. W ocenie WSA w Warszawie, z treści art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, należy wywieść właściwość nadzorczą RIO nad uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach podatków i opłat lokalnych. Ponadto, zdaniem Sądu zgodnie z treścią art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy, co wskazuje na fiskalny charakter tej opłaty. Jednocześnie, WSA zaznaczył, iż zgodnie z art. 6q u.c.p.g., do opłat za gospodarowanie odpadami, stosuje się przepisy właściwe ordynacji podatkowej, z których wynika, iż organem posiadającym kompetencje do kontroli uchwał w sprawie ww. opłat jest RIO.

Jednocześnie Sąd I instancji potwierdził, że wzór deklaracji powinien być skorelowany z metodą ustalenia opłaty, co wskazuje na błędną kolejność podejmowanych przez gminę uchwał potwierdzając tym samym stanowisko RIO w tym zakresie.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła rada gminy, zarzucając Sądowi I instancji niewłaściwą wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, co w jej przekonaniu błędnie prowadzi do wniosku, iż właściwym organem dla oceny podjętej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji jest RIO a nie wojewoda. Pogląd ten skarżąca argumentowała wskazując na orzeczenie sądu administracyjnego, gdzie zostało zaprezentowane takie stanowisko (por. wyrok  WSA w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. II SA/Ol 137/13 – zobacz również artykuł: „Sporna właściwość organów nadzoru w sprawach uchwał śmieciowych”).

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2015 r. (sygn. II FSK 415/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w całości skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu NSA podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż uchwały dotyczące wzoru deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ściśle związane swym zakresem przedmiotowym z uchwałami w sprawie metody i stawki takiej opłaty.

NSA rozstrzygnął ostatecznie, iż uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedmiotem kontroli RIO, bowiem posiadają większość cech charakterystycznych dla uchwał w sprawie podatków i tym samym rozwiązał problemy interpretacyjne dotyczące właściwości nadzorczej nad uchwałami w sprawie deklaracji śmieciowej.

Z uwagi na wyżej wymienione okoliczności sprawy NSA oddalił skargę kasacyjną w całości.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi