Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.03.2016

Zmiana granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi a skarga na WPGO

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdaniem WSA w Krakowie spółka prowadząca regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych nie jest legitymowana do wniesienia skargi na uchwałę sejmiku województwa w zakresie, w jakim uchwała ta przyporządkowuje poszczególne gminy do regionów gospodarki odpadami komunalnymi.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. II SA/Kr 46/15) oddalił skargę spółki z o.o. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w zakresie, w jakim na jej mocy 3 gminy zostały wyłączone z Regionu Południowego i zaliczone do Regionu Zachodniego oraz Sądecko - Gorlickiego.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadę regionalizacji jako element gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza ona podział poszczególnych województw na regiony gospodarki odpadami, którym przypisane są regionalne instalacje do przetwarzania odpadów [dalej: RIPOK]. Przypisanie poszczególnych gmin do regionu gospodarki odpadami następuje na poziomie uchwały sejmiku danego województwa w sprawie przyjęcia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Na taką uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego spółka prowadząca RIPOK wniosła skargę do WSA w Krakowie, zarzucając jej naruszenie zasady bliskości i konstytucyjnej zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa. Jej zdaniem bezzasadne było wyłączenie niektórych gmin z Regionu Południowego, w którym zlokalizowany jest RIPOK strony.

Skarżąca wskazała, że spełnione zostały wszystkie 3 przesłanki z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa [dalej: u.w.], legitymujące ją do wniesienia skargi. Po pierwsze, czynność organu dotyczyła spraw z zakresu administracji publicznej, z uwagi na fakt, że uchwała sejmiku przypisuje poszczególne gminy i nieruchomości z jej terenu do regionów gospodarki odpadami, przez co stanowi władcze rozstrzygnięcie organu administracji publicznej. W kwestii drugiej przesłanki dotyczącej interesu prawnego skarżącej, spółka wskazała, że uchwalenie zaskarżonej uchwały, pociągające za sobą niezaliczenie trzech gmin do Regionu Południowego gospodarki odpadami, nastąpiło w sytuacji, gdy skarżąca była w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów ze środków pochodzących m.in. z dofinansowania unijnego. Zdaniem spółki ograniczenie powierzchni regionu naruszyło jej interes prawny, ponieważ zmniejszyła się możliwość zagospodarowania jej mocy przerobowych, narażając tym samym na utratę środków unijnych. Skarżąca wyjaśniła również, że przed wniesieniem skargi bezskutecznie wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadniając zarzut naruszenia zasady bliskości, strona podniosła, że zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach odpady w pierwszej kolejności należy poddawać przetwarzaniu w miejscu ich powstania. W sytuacji gdyby nie było to możliwe, przekazuje się je do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Decyzja sejmiku, zdaniem spółki, była sprzeczna z tą zasadą i z zasadą racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, bowiem w wyniku zmian regionalnych nowoczesna instalacja RIPOK skarżącej była w znacznej mierze niezagospodarowana, a pozostałe regiony ze względu na zbyt małe moce przerobowe nie były z kolei w stanie zagospodarować wszystkich odpadów.

W odpowiedzi na skargę Sejmik Województwa Małopolskiego wniósł o jej oddalenie. Organ wskazał, że skarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie planem, który nie kształtuje praw ani obowiązków po stronie instalacji. W związku z tym nie narusza ona interesu prawnego strony skarżącej w rozumieniu art. 90 ust. 1 u.w. Ponadto organ zauważył, że zakład nie miał podpisanych porozumień ani umów, które zobowiązywałyby którąkolwiek z trzech gmin do przekazywania odpadów do ww. instalacji. Zdaniem sejmiku województwa, kształt regionu nawet bez przedmiotowych trzech gmin nie wpłynął w istotny sposób na strumień kierowanych odpadów do instalacji skarżącej.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 roku (sygn. II SA/Kr 46/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę spółki jako niezasadną ze względu na brak interesu prawnego po jej stronie.

Sąd zwrócił uwagę, że przed dokonaniem kontroli zaskarżonej uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy strona skarżąca ma legitymację czynną do wniesienia skargi, a zatem czy narusza ona interes prawny wnoszącego skargę. W ocenie WSA w Krakowie przedmiotowa uchwała sejmiku województwa, którą dokonano aktualizacji poprzednio obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego takiego interesu nie naruszyła.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, plan gospodarki odpadami nie jest aktem prawa miejscowego i zawiera jedynie normy ogólne o charakterze informacyjnym. Z tego względu nie stanowi on przepisów prawnych stanowiących podstawę czy ekspektatywę nadania uprawnień dla podmiotów prywatnych w przedmiocie pozyskania odpadów od danych gmin znajdujących się na obszarze regionu. Plan gospodarki odpadami jest jedynie ramowym programem działania na danym obszarze, który może podlegać aktualizacji, w tym także zmieniać regiony gospodarki odpadami komunalnymi.

Według WSA nie można także przyjąć, że o naruszeniu interesu prawnego stanowi ewentualna trudność w spłacie zaciągniętych kredytów i dotacji. Sąd podkreślił również, że wyłączenie trzech gmin z Regionu Południowego nie wpływa na możliwość prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów przez przedmiotową spółkę.

WSA dodał również, że same organy wykonawcze gmin wnioskowały o wyłączenie ich z Regionu Południowego obawiając się, że funkcjonujący tam RIPOK może wprowadzać wysokie ceny swoich usług w związku z monopolistyczną pozycją.

Z uwagi na brak wykazania przez skarżącą własnego interesu prawnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę spółki z o.o. na powyższą uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Na temat zaskarżania WPGO do sądów administracyjnych pisaliśmy również w artykułach:

- „Zmiana granic regionów zagospodarowania odpadów komunalnych

- „WPGO może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego

- „Skarga na ‘uchwałę wykonawczą’ do WPGO nie uprawnia sądu do oceny legalności WPGO

- „Kto jest uczestnikiem postępowania sądowoadministracyjnego dotyczącego statusu RIPOK?

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi