Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.03.2016

Czy posłowie zlikwidują gabinety polityczne na szczeblu samorządowym?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do pierwszego czytania w komisjach skierowano projekt ustawy zakładający likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących m.in. na szczeblu samorządowym – przy wójtach, burmistrzach, prezydentach miasta, starostach i marszałkach województwa.

Dnia 1 lutego 2016 r. Klub Parlamentarny Kukiz’15 wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast 11 lutego 2016 r. został on przekazany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityk Regionalnej. Proponowane zmiany dotyczą instytucji doradców i asystentów, wprowadzonej wraz z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych.

Projektowane przepisy mają na celu zniesienie gabinetów politycznych. W obecnym stanie prawnym, przepisy ustawy określają, iż zatrudnienie osób na stanowiskach doradców lub asystentów następuje tylko na czas pełnienia funkcji odpowiednio wójta, starosty i marszałka. Wcześniejsze wygaśnięcie stosunku pracy może być dokonane wyłącznie za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. Warto również zauważyć, że ten krótki okres wypowiedzenia stanowi wyjątek dla tej grupy stanowisk w stosunku do innych pracowników samorządowych, co wynika z nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 22 lutego 2016 r. Dlatego obecny stan prawny umożliwia wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę z asystentem lub doradcą również w przypadku, gdy ich dalsze zatrudnienie, z punktu widzenia działań samorządu, nie znajduje uzasadnienia. Rozwiązanie to wprowadza limity dotyczące liczby zatrudnianych doradców i asystentów na poziomie poszczególnych samorządów.

Zgodnie z art. 4 projektu ww. nowelizacji „rozwiązanie umów z pracownikami obecnie zatrudnionymi w gabinetach politycznych ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia życie ustawy”. Regulacja ta budzi jednak wątpliwości, bowiem  obecnie obowiązująca ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera przepisów definiujących pojęcie „gabinety polityczne”. Skutkuje to brakiem możliwości odniesienia ww. stanowisk przedmiotowego przepisu. 

Zmiany proponowane przez Klub Parlamentarny Kukiz’15 mają, zgodnie z treścią uzasadnienia projektu, zapewnić oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych z budżetu państwa i zredukować biurokrację. Równocześnie wnioskodawcy wskazują, iż: „gabinety polityczne stanowią zbędny element zarówno ministerstw jak i samorządu terytorialnego a zatrudnianie kilkunastu tysięcy pracowników politycznych nie znajduje uzasadnienia z uwagi na brak realizacji konkretnych zadań przez gabinety w ramach ministerstw lub samorządów”. W ocenie parlamentarzystów zmiana przyniesie pozytywne skutki społeczno-gospodarcze.

Dokonując oceny projektowanych przepisów dotyczących zniesienia gabinetów politycznych, należy zaznaczyć, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów zatrudnienie asystenta lub doradcy nie jest obligatoryjne. Ocena zasadności ich zatrudnienia pozostawiona jest kierownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu ekonomicznego, praca tej grupy urzędników nie zawsze winna być jednak postrzegana jako obciążenie wiążące się ze znacznymi wydatkami z budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ niejednokrotnie praca asystentów lub doradców prowadzi do większej efektywności wykonywanej pracy w urzędzie z uwagi na posiadaną przez nich wiedzę w danej dziedzinie. Tym samym uznać należy, że projektowane przepisy nie zakładają zasadnej i koniecznej zmiany, a jedynie pozbawiają urzędy jednostek samorządu terytorialnego samodzielności i swobody w tym zakresie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj