Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.03.2016

Zmiana granic regionów zagospodarowania odpadów komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Do końca czerwca 2016 r. muszą zostać zaktualizowane wszystkie obecnie obowiązujące wojewódzkie plany gospodarki odpadami. W związku z tym pojawia się pytanie, w jakiej formie wyznacza się oraz zmienia granice regionów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Do końca czerwca 2016 r. muszą zostać zaktualizowane wszystkie obecnie obowiązujące wojewódzkie plany gospodarki odpadami. W związku z tym pojawia się pytanie, w jakiej formie wyznacza się oraz zmienia granice regionów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W obecnej chwili zgodnie z postanowieniami 21 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) zakazuje się przetwarzania:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych,
 2. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
 3. odpadów zielonych
 • poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

W związku z tym zarówno z punktu widzenia podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jak i gmin odpowiedzialnych za zorganizowanie systemu ich odbierania bardzo istotne staje się ustalenie, w jakim regionie się znajdują oraz jaki ewentualnie mają na to wpływ. Podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi w myśl art. 35 ust. 4 ustawy o odpadach ma miejsce w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Zaliczenie gminy do jednego konkretnego regionu nie oznacza jednak, że jest to stan nieodwracalny. W praktyce ich funkcjonowania okazało się bowiem, że nie odpowiadają one do końca występującym w terenie uwarunkowaniom faktycznym. Rozwiązania tak postawionego problemu należy poszukiwać w przepisach prawa stanowiących podstawę do wyznaczania tych regionów. Zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 4 pkt 1 ustawy o odpadach (o czym była mowa wyżej) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu ma miejsce w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.  W myśl zaś ust. 5 tego przepisu „Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o których mowa w ust. 6; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców”.

Z przytoczonych rozwiązań wynika zatem, w jakiej formie wyznaczane są regiony gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jakie minimalne kryteria muszą być spełnione przy wyznaczaniu regiony. W związku z tym tak jak w innych przypadkach uchwał podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego (a w takiej formie przyjmowane są wojewódzkie plany gospodarki odpadami) mogą one co do zasady być zmieniane z inicjatywy organów właściwych do ich wprowadzenia lub podmiotów mających w tym interes prawny. Taką możliwość wprost potwierdzają postanowienia art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach określającego, że uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym nie budzi wątpliwości, że co do zasady zmiana regionów zagospodarowania odpadów komunalnych jest możliwy.

W praktyce należy się zastanowić, w jakich przypadkach może to mieć miejsce. Niewątpliwie w pierwszej kolejności może to następować przy aktualizacji postanowień obowiązujących wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W zakresie przedmiotowym aktualizacji mieści się bowiem dostosowanie także granic regionów do rzeczywistych potrzeb. Ponadto takie działania mogą być podejmowane z inicjatywy podmiotów mających w tym interes prawny. Niewątpliwie będą go miały gminy na terenie, których wytwarzane są odpady komunalne. Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedzialne są one za zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych. Interes prawny będą miały także podmioty eksploatujące regionalne instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych, granice regionów rzutują bowiem bezpośrednio na sposób i zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Dlatego też, jeżeli w konkretnym przypadku występują przesłanki uzasadniające zmianę granic regionów, to zarówno gminy wchodzące w skład poszczególnych regionów, jak i podmioty eksploatujące instalacje mogą występować z taką inicjatywą do sejmików województwa, wskazując jakie przesłanki za tym przemawiają. Oczywiście podejmując takie działania w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w proponowanym kształcie nowe regiony będą spełniały minimalne wymagania formalne.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Krzysztof Gruszecki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi