Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.03.2016

Informacje proste podlegają bezwarunkowemu udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem NSA suma informacji prostych, w zależności od wiążącej się z ich pozyskaniem wysokości nakładów, jakie musi ponieść organ, może być traktowana jako informacja przetworzona.

Wyrokiem z dnia 30 września 2015 r. (sygn. I OSK 1852/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. VIII SA/Wa 996/13).

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do Ministra Finansów wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uznanej w toku rozpatrywania wniosku za informację przetworzoną, dotyczącej złożonych w 2008 r. przez pracowników Ministerstwa Finansów pełniących funkcje publiczne, Dyrektorów Izb Skarbowych i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego, jak również wydanych decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu zgody na podjęcie wyżej wymienionych czynności, pozostających w związku z realizacją zadań publicznych.

W odpowiedzi organ wskazał, że nie dysponuje gotową informacją w zakresie określonym w rozpoznawanym wniosku. Informacja, o której udostępnienie wnosiła skarżąca, ma charakter informacji publicznej przetworzonej, gdyż jej przekazanie wymagałoby podjęcia czasochłonnych działań o charakterze intelektualnym, połączonych z zaangażowaniem dużej liczby pracowników Ministerstwa Finansów. Organ podkreślił również, iż prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest zaś ograniczone do przypadków, w których jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (zob. artykuł pt. „Udostępnienie informacji publicznej przetworzonej wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego”). Minister zaznaczył, że zrealizowanie wniosku nie będzie skutkowało uzyskaniem przez stronę realnego wpływu na funkcjonowanie organów państwa, w tym na usprawnienie ich działania oraz organizację pracy i uznał, że udostępnienie informacji nie będzie służyło interesowi publicznemu.

W związku z odmową udostępnienia informacji objętych ww. wnioskami skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. VIII SA/Wa 996/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylił zaskarżoną decyzję, uznając, że żądana informacja  publiczna jest informacją prostą. 

W uzasadnieniu Sąd I instancji zaznaczył, że informacje przetworzone to informacje, które są z jednej strony istotne z punktu widzenia interesu państwa, zaś z drugiej strony ich przetworzenie w sensie fizycznym musi się wiązać nie tyle z nakładem pracy, lecz z wykonaniem czynności prowadzących do uzyskania informacji nowej w formie i treści, jaką organ dotychczas nie dysponował. W związku z powyższym, za taką informację, zgodnie z ustalonym stanowiskiem doktryny oraz judykatury, WSA uznał określony zbiór informacji prostych, których przetworzenie wymaga dokonania stanowczych analiz, obliczeń, wyciągów, zestawień statystycznych, środków finansowych i osobowych.

Nadto WSA w Warszawie podkreślił, iż w realiach rozpoznawanej sprawy prawo dostępu do informacji publicznej powinno być interpretowane na korzyść podmiotu ubiegającego się o daną informację i w sposób umożliwiający jej udostępnienie chociażby w części. Sąd uznał tym samym, że wnioskowane informacje nie stanowią informacji przetworzonej. Mając na uwadze wszystkie ww. argumenty Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Minister.

Wyrokiem z dnia 30 września 2015 r. (sygn. I OSK 1852/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną  Ministra Finansów.

W uzasadnieniu NSA wskazał, że osią sporu w niniejszej sprawie jest, czy wnioskowane informacje posiadają  przymiot informacji publicznej przetworzonej. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Oznacza to, że informacja przetworzona podlega udostępnieniu tylko w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. NSA powołując się na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych zaznaczył, że „informacją przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów. Informacja przetworzona to taka informacja, której wytworzenie wymaga intelektualnego zaangażowania podmiotu zobowiązanego”. NSA zaznaczył jednak, że nie zawsze informacja przetworzona będzie informacją publiczną nową jakościowo, dlatego suma informacji prostych, w zależności od wiążącej się z ich pozyskaniem wysokości nakładów, jakie musi ponieść organ, może być  tym samym traktowana jako informacja przetworzona.

Jednocześnie NSA podkreślił, iż organy winny się liczyć z faktem, że każdy zainteresowany podmiot ma prawo uzyskać odpowiedź na interesujące go kwestie ze sfery spraw publicznych. Nadto niezasadne jest utrudnianie pozyskiwania wiedzy o sprawach publicznych i tworzenie sztucznych barier. W związku z powyższym przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej powinny być interpretowane na korzyść obywatela.

Z uwagi na powyższe ww. okoliczności sprawy NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącego.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej