Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.03.2016

Przewóz uczniów do szkół a przewóz okazjonalny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem WSA w Poznaniu przy kwalifikacji charakteru przewozu jako „regularny specjalny” kluczowe jest realizowanie go zgodnie z harmonogramem znanym pasażerom oraz pewna cykliczność kursów.

W wyroku z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Po 695/15 WSA w Poznaniu oddalił skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nałożył na skarżącego karę pieniężną z tytułu wykonywania przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie drogowym. Organ stwierdził, że w dniu kontroli skarżący realizował przewóz zamkniętej grupy osób, po określonej trasie, wyznaczonych przystankach oraz w określonych godzinach, co charakteryzuje przewóz regularny specjalny.

W odwołaniu od decyzji WITD, skarżący stwierdził, iż wykonywany przez niego przewóz ma charakter okazjonalny. Organ, jego zdaniem, błędnie wywiódł, iż dokument dotyczący organizowania dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 jest rozkładem jazdy. Ma on bowiem charakter orientacyjny i podlega wielokrotnym zmianom ze względu na potrzeby szkoły. Ponadto, organ winien uzyskać wyjaśnienia dyrektorów szkół i przedstawiciela gminy.

Argumentacji tej nie przyjął Główny Inspektor Transportu Drogowego, zdaniem którego za regularnością przemawiają zeznania kierowcy, który stwierdził m.in., iż przewóz określonej liczby dzieci wykonuje od poniedziałku do piątku od września 2014 r. Fakt, iż czasami dochodziło do zmiany godzin czy trasy nie zmienia charakteru przewozu, jako że jest on niezależny od skarżącego.

Skarżący wniósł skargę do WSA w Poznaniu, zasadniczo podtrzymując wcześniejszą argumentację.

Sąd stwierdził, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazał on, że uznanie przewozu za regularny specjalny wymaga wykazania kilku przesłanek. Są nimi: ograniczony krąg podmiotów mogących skorzystać z przewozu; realizowanie przewozów zgodnie z harmonogramem znanym osobom, które mogą korzystać z przewozu; pewna cykliczność, powtarzalność kursów.

Fakt, iż przewóz był realizowany od poniedziałku do piątku według stałych zasad podanych do wiadomości określonej grupy uczniów zdaniem Sądu zdecydowanie świadczy o tym, że w rozpatrywanej sprawie ma miejsce przewóz regularny specjalny. Bez znaczenia pozostają natomiast okoliczności zmian w harmonogramie przewozów ze względu na konieczność dostosowania do aktualnych potrzeb. W judykaturze dopuszcza się bowiem, iż rozkład może podlegać zmianom.

Sąd wskazał ponadto (za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt II GSK 305/14), iż przewóz okazjonalny nie wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli spełnia wymogi art. 18 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy to transportu tej samej grupy osób z miejsca początkowego do miejsca początkowego albo z miejsca początkowego do miejsca docelowego, a także z miejsca docelowego do miejsca początkowego, bez zatrzymywania się w innych miejscach (przystankach) i rotacji przewożonych osób, co z kolei cechuje przewóz regularny.

W związku z tym nie doszło do naruszenie przepisów prawa materialnego ani przepisów postępowania.

Stanowisko WSA w Poznaniu zasługuje na aprobatę. Ustawa o transporcie drogowym w art. 4 ust. 7 wyraźnie stwierdza, iż przejazdem okazjonalnym może być tylko taki przejazd, który nie jest przewozem regularnym, regularnym specjalnym lub wahadłowym. Spełnienie w przedmiotowej sprawie przesłanek przewozu regularnego specjalnego wyklucza jednoczesne uznanie za przewóz okazjonalny. Jedynie akcesoryjne znaczenie ma fakt ustalenia, iż rzeczowy przewóz nie spełniał przesłanek z art. 18 ust. 3. Skoro bowiem nie jest przewozem okazjonalnym, z pewnością nie może podlegać zwolnieniom określonym dla tego rodzaju przewozów.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj