Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.02.2016

Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem WSA w Szczecinie mandatu radnego nie może posiadać osoba wykorzystująca mienie publiczne we własnym interesie, czy też w interesie podmiotów, w imieniu których działa jako pełnomocnik.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. II SA/Sz 1350/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2015 r. (nr 2/2015) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wojewoda Zachodniopomorski w drodze zarządzenia zastępczego, wydanego na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej.

W uzasadnieniu wojewoda wskazał, że zgodnie z ustaleniami radna prowadziła wspólnie
z innymi osobami działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Ponadto była ona pełnomocnikiem w działalności gospodarczej podmiotów będących stronami umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy, co zdaniem wojewody umożliwiało jej wpływanie na warunki funkcjonowania tej spółki.

Wojewoda podkreślił, że Rada Gminy nie podjęła stosownej uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnej, mimo wezwania organu, więc koniecznym było wydanie zarządzenia zastępczego.

W związku z powyższym skarżąca (radna) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę, która wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. (sygn. II SA/Sz 1350/15) została oddalona.

W uzasadnieniu WSA zauważył, że podstawą prawną kwestionowanego zarządzenia wojewody był przepis art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nim, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Zdaniem WSA skarżąca nie zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nawet po upływie 3 miesięcznego terminu przewidzianego przez ustawę. Nadto, z informacji uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynikało, że skarżąca była pełnomocnikiem w działalności gospodarczej innych podmiotów, które dzierżawiły część nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Sąd zwrócił uwagę na fakt, że radny jako osoba zaufania publicznego może sprawować swój mandat prawidłowo, gdy z mandatu tego nie czerpie ani nie ma możliwości czerpania korzyści majątkowych, czy innych korzyści osobistych.

W ocenie sądu dla zastosowania skutków wynikających z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie jest wymagane, aby pełnomocnik podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego uczestniczył bezpośrednio w zarządzaniu taką działalnością i miał bezpośredni wpływ na takie zarządzanie. Wystarczający jest sam fakt, że radna jest pełnomocnikiem z woli tego podmiotu. Ustawodawca nie określił również w przytoczonym przepisie charakteru pełnomocnictwa, więc w ocenie WSA jego rodzaj nie ma znaczenia. Trudno również, zdaniem sądu, przyjąć że skarżąca nie wiedziała o tym, że została ustanowiona pełnomocnikiem, a jeśli wiedziała powinna podjąć działania, by to zmienić.

Sąd podzielił także argumenty wojewody, że zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z jej zaprzestaniem. Powoływanie się więc na ten argument przez radną nie jest zasadne, gdyż w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że wojewoda zasadnie wydał zarządzenie zastępcze w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnej.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST