Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.12.2015

Czy inkasent opłaty targowej jest podatnikiem VAT?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów spółka komunalna, która została wyznaczona przez gminę do poboru opłaty targowej, świadczy z tego tytułu usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r. (I FSK 222/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki komunalnej zajmującej się inkasem opłaty targowej na terenie gminy Sandomierz od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. I SA/Ke 564/13). Skarżąca spółka podnosiła w skardze kasacyjnej, że

w wyniku powzięcia uchwały przez Radę Miasta w Sandomierzu, w której zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, doszło do nawiązania stosunku administracyjnoprawnego między gminą a inkasentem – spółką, co zdaniem skarżącej przesądzało o tym, że „usługi” świadczone z tytułu powyższego stosunku nie są objęte VAT.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu, kluczowym argumentem w rozpatrywanej sprawie był fakt niezależnego (samodzielnego) wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku administracyjnoprawnego przez spółkę. Skarżąca spółka jako niezależny podmiot gospodarczy ponosiła ryzyko ekonomiczne związane ze swoją działalnością, w tym również w zakresie zysku z inkasa, który uzależniony był od kwoty pobranych opłat. Ponadto, na gruncie obowiązujących przepisów nie ma znaczenia, że wiążący inkasenta oraz gminę stosunek prawny jest natury administracyjnej. Jak zauważył NSA, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie jest uzasadnione definiowanie pojęcia usługi, poprzez zawężanie jej tylko do stosunku cywilnoprawnego. Zatem sam fakt, że źródłem obowiązku świadczenia określonej usługi był stosunek administracyjnoprawny nie przesądza jeszcze o tym, że spółka nie działała w sposób samodzielny i niezależny. Z powyższych powodów, zdaniem Sądu, należy przyjąć, że pobór opłaty targowej w wyniku uchwały Rady gminy wpisuje się w zakres pojęciowy „świadczenia usługi zgodnie z nakazem organu władzy publicznej”, a co za tym idzie, w pełni spełnia warunki opodatkowanej usługi w ujęciu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

NSA odniósł się również do art. 4 ust. 5 VI dyrektywy[1], który statuuje, że podmioty prawa publicznego nie są podatnikami w związku z działalnością, którą podejmują jako organy władzy publicznej, włączając w to działalność w zakresie pobierania należności, opłat, składek lub płatności. Jak zauważył Sąd, powołując się na orzecznictwo Trybunału[2] w tym zakresie, przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli działalność władzy publicznej nie jest wykonywana przez nią bezpośrednio, ale jest powierzana niezależnej osobie trzeciej. Jeżeli zatem samorząd powierza działalność poboru podatku niezależnej osobie trzeciej, wyłączenie z VAT przewidziane powyższym przepisem nie ma zastosowania

 


[1] VI Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG).

[2] Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sewilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonasprimera y segunda.

 

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Aleksandra Jarząbek

asystent, interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i prawem pracy

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne