Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.12.2015

Raporty z realizacji zamówień publicznych a dostęp do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego raporty z realizacji zamówień publicznych nie stanowią dokumentów wewnętrznych, lecz informację publiczną.

Wyrokiem z dnia 7 października 2015 r. (sygn. I OSK 1883/14) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. II SAB/Kr 40/14) i oddalił skargę na bezczynność dyrektora jednostki budżetowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w części niedotyczącej  raportów z realizacji zamówienia publicznego.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do gminnej jednostki budżetowej odpowiedzialnej za infrastrukturę komunalną i transport wpłynął wniosek o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczących trybu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie  przedmiotowych prac przez wskazaną z nazwy spółkę (pkt 1 wniosku), karty zamówienia publicznego z pkt 1 (pkt 2) oraz wyników pracy tej spółki, w tym raportów i zestawień ( pkt 3).

W odpowiedzi organ udzielił wnioskodawcy informację w zakresie określonym w pkt 1 i 2. Ponadto organ odmówił udzielenia wnioskodawcy żądanej informacji w części dotyczącej raportów i zestawień, wskazując, że nie są one objęte zakresem pojęcia informacji publicznej.

W związku z powyższym wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność dyrektora jednostki budżetowej w zakresie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. II SAB/Kr 40/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zobowiązał dyrektora jednostki budżetowej do wydania aktu lub podjęcia czynności z wniosku skarżącego w zakresie pkt 3 tego wniosku.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że teść wnioskowanych dokumentów odnosi się do władz publicznych, ponieważ zostały sporządzone na potrzeby jednostki budżetowej celem usprawnienia wykonywania przez nią zadań publicznych. Ponadto Sąd zaznaczył, że nie można wyłączać z zakresu przedmiotowego informacji publicznej - dokumentów wewnętrznych. Zdaniem Sądu taki proceder może prowadzić do nadużyć organów administracji. Tym samym, dokumenty te stanową informację publiczną.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł dyrektor jednostki budżetowej, ponownie wskazując, że w jego ocenie, wnioskowane dokumenty nie posiadają statusu informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 7 października 2015 r. (sygn. I OSK 1883/14) Naczelny Sąd Administracyjny częściowo podzielił stanowisko organu i uchylił ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w części niedotyczącej raportów z realizacji zamówienia publicznego, i w tym zakresie oddalił skargę.

W uzasadnieniu NSA wskazał, że pojęcia „dokumentu wewnętrznego” używa się dla określenia dokumentu, który nie jest skierowany do podmiotów zewnętrznych, a służy jedynie wymianie informacji, gromadzeniu niezbędnych materiałów oraz uzgadnianiu poglądów i stanowisk, a zatem nie jest on wyrazem stanowiska organu administracji. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynym wnioskowanym materiałem, który posiada przymiot informacji publicznej jest raport z realizacji zamówienia publicznego. Stanowi on bowiem świadectwo i podstawę do kontroli prawidłowości oraz efektywności gospodarowania mieniem publicznym.

Mając powyższe na uwadze, NSA stwierdził, że żądane dokumenty (z wyjątkiem raportów z realizacji zamówienia publicznego) nie posiadają przymiotu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokumenty wewnętrzne to informacje o charakterze roboczym (zapiski, notatki), które zostały utrwalone w formie tradycyjnej lub elektronicznej i stanowią pewien proces myślowy, proces rozważań, etap wypracowywania finalnej koncepcji, przyjęcia ostatecznego stanowiska przez pojedynczego pracownika lub zespół. Z tego zakresu należy jednak, zdaniem NSA, wyodrębnić raport z realizacji zamówienia publicznego, który nie ogranicza się tylko do sfery wewnętrznej podmiotu publicznego. Tym samym dokument ten stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

___________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej