Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.11.2015

Samodzielne uzupełnianie dokumentów przez wykonawcę

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Co gdy wykonawca samodzielnie uzupełni brakujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?  

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Co gdy wykonawca samodzielnie uzupełni brakujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

Nie ulega wątpliwości, iż wykonawca w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[i] [dalej również: ustawa Pr.z.p] jest uprawniony do uzupełnienia niektórych dokumentów złożonych wraz z ofertą, jeśli w ww. dokumentacji pojawią się braki lub uchybienia. Powyższe prawo do uzupełnienia brakującej dokumentacji dotyczy oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pr.z.p. oraz pełnomocnictw. W praktyce ww. problem często wiąże się z uzupełnianiem dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Kwestia uzupełniania brakującej dokumentacji składanej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zasadniczo przedstawia się w poniższy sposób.

 • Gdy wykonawca w terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - albo który złożył oświadczenia lub dokumenty, zawierające błędy, zasadniczo podlega on wykluczeniu z postępowania.
 • Powyższe wykluczenie następuje z tego powodu, że wykonawca nie wykazał, że spełnił warunki udziału w postępowaniu.
 • Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający ma jednak obowiązek wezwać ww. wykonawcę do uzupełnienia brakujących (lub błędnych) oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie -  obowiązek który to wynika z art. 26 ust. 3 ustawy Pr.z.p.
 • Zamawiający może być zwolniony z ww. obowiązku, jeśli oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 • W orzecznictwie[ii] przyjmuje się, że ponowne wzywanie wykonawcy do uzupełniania tych samych dokumentów, w zakresie tych samych błędów lub braków nie jest uprawnione w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pr.z.p.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej [dalej również jako: KIO lub Izba] nie jest jednak jednolite w kwestii, czy wykonawca może samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, uzupełnić brakujący dokument np., gdy po złożeniu oferty wykonawca sam odkrywa, iż nie załączył do niej wszystkich koniecznych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub świadomie składa ofertę bez wymaganego dokumentu, którym nie dysponuje jeszcze w dniu składania ofert, planując, że później uzupełni ww. dokument.

W wielu orzeczeniach Izba uznała, że wykonawca może samodzielnie uzupełnić brakującą dokumentację.

 • W jednej ze spraw[iii] KIO doszła do wniosku, że wykonawca, co do zasady, nawet bez wezwania ze strony zamawiającego, gdy stwierdzi, iż zachodzą w stosunku do niego okoliczności wskazane w art. 26 ust. 3 ustawy Pr.z.p., uprawniony jest do uzupełnienia dokumentów.
 • W innym przypadku[iv] Izba uznała, że wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jest czynnością zastrzeżoną dla zamawiającego, jednak ustawa Pr.z.p. nie zawiera zakazu samodzielnego uzupełniania dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawa Pr.z.p. przez wykonawcę.
 • Zgodnie z innym wyrokiem KIO[v], w sytuacji, gdyby okazało się, że uzupełnione samodzielnie przez wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, nakazywanie zamawiającemu wezwania wykonawcy do uzupełnienia już przedłożonych dokumentów, byłoby działaniem sztucznym, obarczonym nadmiernym formalizmem.

Trzeba mieć jednak świadomość, że w niektórych sprawach samodzielne uzupełnianie dokumentacji przez wykonawcę nie spotkało się z pozytywną oceną KIO.

 • W jednej ze spraw[vi] Izba wskazała, że nie podziela poglądu, że wykonawca uprawniony jest samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, uzupełniać wadliwe, czy też niepełne dokumenty oferty. Dopuszczenie do samodzielnego uzupełniania przez wykonawcę dokumentów oferty po upływie wyznaczonego terminu jej złożenia prowadziłoby bowiem - według KIO - do chaotycznego przebiegu postępowania przetargowego, niezgodnego z wyznaczonymi regułami. Jak dalej wskazała Izba - ustawa Pr.z.p. w art. 26 ust. 3 wiąże skuteczność dokonanych uzupełnień z uprzednim wezwaniem przez zamawiającego. W przedmiotowej sprawie KIO nie widziała przeszkód, aby w wyniku nakazanego wezwania wykonawcy do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, wykonawca wniósł o zaliczenie dokumentów złożonych wcześniej bez wezwania na poczet przynależnych wezwaniu.
 • W dwóch innych orzeczeniach[vii] KIO uznała, że wykonawca nie może wykorzystywać braku zakazu samodzielnego składania dokumentów w celu uzyskania możliwości uzupełnienia tego samego dokumentu więcej niż jeden raz.

Analiza powyższego orzecznictwa prowadzi do wniosku, że dopuszczalność samodzielnego uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów uzależniona jest od okoliczności danej sprawy. Duże wątpliwości prawne - na co uwagę powinni zwrócić zamawiający - budzi sytuacja, gdy wykonawca uzupełnia te same dokumenty najpierw samodzielnie, a potem na wezwanie zamawiającego - w przypadku gdy pierwsze (samodzielne) uzupełnienie zostałoby uznane za niepotwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

_____________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 

[i] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

[ii] Wyrok KIO z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt KIO 873/15.

[iii] Wyrok KIO z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1551/10.

[iv] Wyrok z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt KIO 1169/11.

[v] Wyrok KIO z dnia 3 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2723/10.

[vi] Wyrok KIO z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt KIO 1746/14.

[vii] Wyroki KIO z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 9/15 oraz z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt KIO 245/15, KIO 305/15.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne