Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.11.2015

Przy zwolnieniach podatkowych ważna jest treść uchwały rady miasta

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Przedsiębiorca decydując się na korzystanie z preferencji podatkowych na podstawie aktu prawa miejscowego jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich jego przepisów, nawet jeżeli niektóre z nich mogą się okazać dla niego niekorzystne.

Takie stanowisko wyraził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny na kanwie następującej sprawy. Spółka, podatnik podatku od nieruchomości, skorzystała z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego udzielonej na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia w związku z realizacją nowej inwestycji. Spółka zadeklarowała utworzenie ok. 200 nowych miejsc pracy, tj. na znacznie wyższym poziomie niż wymagany (uchwała przewidywała możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego przy zadeklarowaniu zatrudnienia co najmniej 3 osób).

Problem pojawił się w sytuacji, gdy spółka w toku prowadzonej działalności z uwagi na kryzys gospodarczy zmuszona została do zmniejszenia liczby nowozatrudnionej załogi o ok. 50 pracowników. W związku z powyższym wystąpiła z wnioskiem o interpretację dążąc do ustalenia skutków podjęcia takiej decyzji.

Uchwała przewidywała bowiem obowiązek utrzymania przez ściśle określony czas zadeklarowanego poziomu zatrudnienia, a jej postanowienia wskazywały, że podatnik utraci prawo do zwolnienia podatkowego w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia (w stosunku do zadeklarowanego poziomu). Dodatkowo zawierała regulacje, zgodnie z którymi podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, zwraca podatek za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

We wniosku o interpretację, a następnie w skargach składanych do WSA i NSA spółka próbowała przekonać, że zmniejszenie stanu zatrudnienia nie będzie wiązało się z całkowitą utratą prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, lecz będzie miało jedynie wpływ na wysokość maksymalnej intensywności pomocy publicznej. Podnosiła również, że pozbawienie podatnika prawa do ulgi podatkowej, nawet w przypadku nieznacznego zmniejszenia zatrudnienia, w stosunku do wstępnie zadeklarowanej liczby, narusza zasadę proporcjonalności.

Argumentacja spółki nie przekonała jednak ani organu podatkowego ani sądów administracyjnych. 

NSA (wyrok z dnia 24.09.2015 r., sygn. II FSK 1888/13) zauważył, że przyznawanie przedsiębiorcom ulg podatkowych traktowane jest jako jedna z form pomocy publicznej przy użyciu zasobów publicznych (państwowych lub samorządowych). A przyznawanie tego rodzaju ulg identyfikowane jest co do zasady jako niezgodne z rynkiem wewnętrznym, albowiem sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom w takiej formie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. Z tego względu pomoc publiczna dopuszczalna jest w ściśle określonych sytuacjach, na zasadach określonych w prawie unijnym. 

Zdaniem Sądu, powyższe determinuje konieczność ścisłej interpretacji przepisów krajowych - w tym również przepisów prawa miejscowego - regulujących ulgi podatkowe. W konsekwencji nie można było zgodzić się z twierdzeniami spółki, gdyż warunki udzielenia oraz utrzymania zwolnienia podatkowego w uchwale Rady Miasta Torunia były jasne i nie budziły żadnych wątpliwości, a konieczność ich respektowania nie może być uzależniona od korzystnego bądź niekorzystnego wpływu na działalność podatnika.

Na marginesie NSA zaznaczył, że w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej nie mógł odnieść się do kwestii ważności (legalności) samej uchwały.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne